بازالتهای پلور و تراکی آندزیتهای آتشفشان دماوند:سن های پرتوسنجی و رابطه پتروژنیک بر اساس نسبتهای ایزوتوپیNd, Sr

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده حسن زاده،جمشید; اکبر اشرفی، رقیه; دیویدسون، جان و قاضی، علی محمد
تاريخ برگزاری ۰۷ بهمن ۱۳۸۳

Damavand volcano trachyandesites and basalts: radiometric ages and radiogenic isotopes

Damavand volcano (elevation ۵۶۷۱m above see level), is mainly built from trachyandesites but minor volumes of olivine trachybasalts and basanites are present in the southern and eastern margins. Age and genetic relationships between the two rock suites have been debated. This study aims at resolving the dispute by providing radiometric ages and radiogenic isotope ratios. Trachyandesites eruption ages are from about ۱.۸ Ma to ۷۳۰۰ ka. The Poloor basalt has been dated at ۱.۵۳ ± ۰.۱۰ Ma which indicates that basalts do not represent the oldest eruptions. Trachyandesites are less enriched in certain large ion lithophile elements compared to the basalts. Therefore, fractional crystallization cannot be the only mechanism to derive trachyandesites from the basalts. The two rock suites yield different Sr and Nd isotopic ratios, suggesting involvement of extensive crustal assimilation along with fractional crystallization.آتشفشان دماوند (5671 متر ارتفاع از سطح دریا) به طور عمده از تراکی آندزیت تشکیل شده اما مقدار کمی اولیوین تراکی بازالت و بازانیت هم در جنوب و شرق آن یافت می شود. تاریخ فورانهای تراکی آندزیتی، زمانی از حدود8/1 میلیون سال تا 7300 سال را در برمی گیرد. بازلت که پیشتر تصور می شد قدیمی ترین روانه ها در این سیستم آتشفشانی باشد سنی معادل0/10±53/1 میلیون سال دارد. تراکی آندزیت ها در مقایسه با بازالتها ازبعضی عناصر سنگدوست درشت یون فقیرند و در نتیجه با تفریق بر اثر تبلور جزء به جزء نمی توان آنها را به هم مربوط کرد. نسبتهای ایزوتوپی Nd Sr, متفاوت نیز ارتباط تفریقی این دو گروه را تایید نمی کند. داده های عناصر کمیاب و نسبتهای 87Sr/86Sr 143Nd/144Ndحاکی از عملکرد توام هضم پوسته قاره ای و تبلور جزء به جزء است.

کلید واژه ها: تهران