بررسی سیستم آلتراسیون موجود در سنگهای آذرین گنبدهای نمکی- جنوب ایران (مطالعه موردی گنبدهای نمکی گچین،کنگ،بستانه،حسینه)

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده مهدی امانیان ، حسین مهدیزاده شهری ، ابراهیم شریفی تشنیزی
تاريخ برگزاری ۰۷ بهمن ۱۳۸۳

The evaluation of alteration system presents in salt domes igneous rocks - south of Iran

(case study of gachin,.kong,bostane,hasine salt domes)

M.Amanian, H.Mehdizade shahri,E.Sharifi

Alteration effects observed in more salt domes igneous rocks in south of iran.alteration process consideration and the change of case over orginal rocks needs to careful evaluation and recognition of altered minerals and physical ,chimical properties of the alter fluid phase.aboundant presence of fracture and void in igneous rocks that filled by secondry mineral such as quartz,epidote,cholorite,oligiste is other effect of fluid peneteration into the igneous rocks from this channels.generally,mineralogy point of view ,there is two groups of veins in salt domes: a:viens filled by oligiste,b:viens and microfractures presents in igneous rocks,this veins filled by minerals such as cholorite,epidote,calcite and albite.Several mineralogical effects and evidences presents for the different igneous rocks alteration that exists in salt domes.for example,submarine alteration take place severely in salt domes basalts and changed rocks mineralogical face.although,there is very changes in the other rocks.to attentive of present evidences,hydrothermal system that exists in this region approximatly is similar to hydrothermal system presents in the oceanic rifts.alteratin main factor of igneous rocks in this regin is upper seawaters penetration from fracture and channels into the acidic and basic rocks product in this rift system.our purpose in this study is attempt to study of rock alteration and its origin in basis of petrographic, mineralogy and field evidences in the rocke of this region.

Words key:alteration,igneous rocks,salt dome,rift,south of iran.


اثرات آلتراسیون در اکثر سنگهای آذرین گنبد های نمکی جنوب ایران مشاهده می گردد. بررسی فرایند آلتراسیون وتغییرات حاصل از آن برروی سنگ اولیه .مستلزم شناسایی وبررسی دقیق کانی های آلتره وخصوصیات فیزیکی وشیمیایی فاز سیال آلتره کننده می باشد . وجود درزه ها وحفرات فراوان در سنگهای آذرین که با کانی هایی ثانویه نظیر کوارتز،اپیدوت،کلریت،اولیژیست پرشده اند از دیگر جنبه های نفوذ سیال به داخل سنگهای آذرین از طریق این مجاری می باشد بطور کلی رگه های موجود در گنبدهای نمکی را می توان از نظر کانی شناسی به دو گروه تقسیم کرد: الف: رگه های پرشده از اولیژیست، ب: رگه ها ورگچه های موجود در سنگهای آذرین که از کانیهای کلریت،اپیدوت،کلسیت وآلبیت پر شده اند. اثرات وشواهد کانی شناسی متعددی مبنی برآلتراسیون سنگهای آذرین مختلف موجود در گنبد های نمکی وجود دارد. برای مثال دربازالتهای موجود درگنبدهای نمکی آلتراسیون زیر دریایی بشدت عمل کرده است وچهره کانی شناسی سنگ را تغییر داده است.در سنگهای دیگر نیز تغییراتی صورت گرفته است.با توجه به شواهد موجود، سیستم هیدروترمال موجود در این منطقه تقریباٌ مشابه با یک سیستم هیدروترمال در ریفتهای اقیانوسی است و عامل اصلی آلتراسیون سنگهای آذرین مورد مطالعه ورود آبهای دریایی فوقانی از راه درزه ها وشکافها به سنگهای اسیدی وبازیک تشکیل شده در این سیستمهای ریفتی است.در این مقاله سعی شده است بر اساس شواهد صحرایی وپتروگرافی سنگهای منطقه .به بررسی آلتراسیون سنگها ومنشاء آن پرداخته شود.

کلید واژه ها: سایر موارد