ویژگیهای کانی شناسی وژئوشیمیایی توده نفوذی نبی جان

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده مریم یزدانی، احمد جهانگیری، حسن شکوئی
تاريخ برگزاری ۰۷ بهمن ۱۳۸۳

Mineralogy and geochemical characteristics of Nabijan intrusion (South -West of Kaleybar)

M.Yazdani, A. Jahangiry , H. Shokoee

Nabijan intrusion, which located in the southwest of kaleybar has been injected into upper cretaceous limestone and volcanic rocks and associated with the formation of garnet and epidote minerals. According to petrographic and geochemical studies, these rocks are gabbro and diorite that gabbro rocks indicate characteristics of tholeitic and diorite rocks indicate calc-alkaline magmatic series. Low content of incompatible elements include K, Rb, Ba, Th and high content of compatible elements such as Ni, Co, Cr, V relatively in the gabbros can be related to mantle origin of mafic magma, meanwhile the content of compatible element can not be display characters of parental mafic magma. Less content of the compatible elements in compare to parental mafic magmas result from differentiation of olivine, pyroxene and amphibole and magnetite minerals. High content of LREE like La, Ce and Nd relative to HREE such as Sm, Yb and Y, Nb suggested for either mantle enrichment or contamination of mafic magma with crustal materials. There is no gradually trend in gabbroic and dioritic samples in Harker diagrams with the increasing of SiO۲ content that we cannot consider the probability of the formation of diorite from differentiation of mafic magma and be considered as a result of assimilation of crustal rocks which are associated with enhancement of incompatible elements such as Ba, K, Rb and biotites of two generation of dioritic rocks.

توده نفوذی منطقه نبی جان در جنوبغرب کلیبر برونزد دارد که در داخل سنگهای ولکانیکی و سنگهای آهکی مربوط به کرتاسه فوقانی تزریق شده است و موجب بوجود آمدن هاله دگرگونی مجاورتی در این سنگها شده است که با تشکیل کانیهای گارنت، اپیدوت همراه میباشد. مطالعات پتروگرافی وژئوشیمیایی ترکیب این سنگها را در حد گابرو و دیوریت نشان میدهد که گابرو ویژگیهای ماگمایی سری تولئیتی و دیوریتها در محدوده سری ماگمایی کالکوآلکالن قرار میگیرند. پایین بودن عناصرناسازگاری مانند Th ¸Ba¸ Rb , K و بالا بودن نسبی عناصر سازگار مانند V¸Cr¸Co¸Ni میتواند دلالت بر منشاء گوشته ای ماگمای تشکیل دهنده گابروداشته باشد. با این وجود مقادیر عناصر سازگار نمیتواند نشانگر ویژگی ماگمای اولیه این سنگها بوده باشد وفرایند تفریق کانیهای فرومنیزین مانند الیوین و پیروکسن ومگنتیت و آمفیبول میتواند عامل فقیرشدگی ماگمای تشکیل دهنده این سنگها نسبت به ماگمای اولیه باشد. بالا بودن نسبی عناصرنادر خاکی سبک مانند La¸Ce, Nd نسبت به عناصرخاکی سنگین مانند Sm¸Ybو عناصری فرعی مانند Nb,Y میتواند دلیلی برای غنی شدگی گوشته و یا احتمال آلودگی ماگمای بازیک با مواد پوسته ای باشد.در دیاگرامهای هارکر با افزایش مقادیر سیلیس، روند تدریجی بین نمونه های گابرویی و دیوریتی دیده نمیشود که احتمال تشکیل دیوریتها از تفریق ماگمای بازیک را نمیتوان در نظر گرفت و تشکیل دیوریتها میتواند به پدیده هضم سنگهای پوسته ای نسبت داده شود که با افزایش عناصر ناسازگار مانند Rb¸Ba, K همراه میباشد که وجود بیوتیت های دو نسل در مقاطع نازک و مطالعات پتروگرافی نیز میتواند شاهدی بر تاثیر هضم مواد پوسته ای توسط ماگمای بازیک و تشکیل دیوریت ها باشد.

کلید واژه ها: سایر موارد