نشانه‌های فعالیتهای هیدروترمالی و پنوماتولیتی وسیع در شمال استان همدان

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده منوچهر امیری
تاريخ برگزاری ۰۷ بهمن ۱۳۸۳

Indications Of Extensive Hydrotermalic And Pneumatolytic Activities In The North Of Hamedan Province.

Some suitable or unsuitable phenomena such as gaseous well,crrosion of wells’equipments,constitution of metalic mines,occurrence of Sinkholes and reduce of yield for some crops have been occurred in the north of Hammedan province,that reasoning of them have been attended by researchers. In this study, all of gaseous wells in the north of province were recognized and water temprature of them measured.Then,۱۶ water samples of wells were taken and analized in the laboratory.also,۱۲ polished section and ۳۸ thin section of Hamekasi mine and around of it were prepared.Acording to study of microscopic sections and analytic of Data,It was distinguished that there is considerable difference between temprature of gaseous wells.In additional, free carbon dioxide of wells’ water is more than ۱۰۰ mg/li that it indicates to pneumatolytic internal activities in this area. Existence of index minerals such as spherolitic scorlite, pestacite, scapolite, perhenite and so on comments and emphases these activities.

Keywords: hydrothermal,pneumatolite,gaseouswells,mine,carbon dioxide,Hamedan.

۵>

در نیمه شمالی استان همدان پدیده‌هایی با آثار مطلوب و نامطلوب به وقوع پیوسته که علت‌یابی آنها مورد توجه محققین قرار گرفته است از جمله این پدیده‌ها می‌توان به چاههای گازدار، خوردگی تجهیزات درون چاههای کشاورزی، تشکیل معادن فلزی،وقوع فروچاله ها وکاهش شدید عملکرد برخی از محصولات کشاورزی اشاره نمود.در این بررسی ابتدا کلیه مناطق گازدار و چاههای گازدار شناسایی و دمای آب آنها اندازه‌گیری و از آب 16 چاه نمونه تهیه وموردآنالیز قرار گرفت وازمعدن آهن همه کسی وسنگهای پیرامون آن 12مقطع صیقلی و38مقطع نازک تهیه ومطالعه گردید. براساس نتایج برداشتهای صحرایی ,آنالیزها ,مطالعه مقاطع میکروسکوپی و تجزیه و تحلیل داده ها مشخص گردید که بین مناطق مختلف گازدار اختلاف دمایی قابل توجهی وجود داشته و میزان دی اکسید کربن آزاد محلول در آب این چاهها بیش از 100 میلی‌گرم بر لیتر است که بیانگر وجود فعالیتهای درونی هیدروترمالی و پنوماتولیتی در منطقه است وجود کانیهای شاخص چون اسکورلیتهای اسفرولیتی،اسکاپولیت، پرهنیت و ...حضور این محلولها را تائید می‌نماید.

کلید واژه ها: همدان