ساختمان و مکانیسم تشکیل بازالت های بالشی توده آمیز رنگین سیاه کوه بافت ( استان کرمان )

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده محمد علی ناظمی , حمید احمدی پور
تاريخ برگزاری ۰۷ بهمن ۱۳۸۳

در این مطالعه بازالت هاى بالشى منطقه سیاه کوه در جنوب شهرستان بافت (استان کرمان)مورد بررسى هاى ساختمانى قرار گرفت, تا مکانیسم تشکیل این گدازه ها مشخص شود. این مجموعه آمیزه رنگین شامل گدازه هاى بالشى, بازالت هاى توده اى ,توده هاى حد واسط تا اسیدى و آهک هاى کرتاسه فوقانى (حاوى میکروفسیل گلوبوترونکانا) مى باشد.گدازه هاى بالشى با گسترش نسبتآً زیاد وضخامت چند صد متر در تماس با آهک ها وجود دارند. ساختمان گدازه هاى بالشى شامل هسته , حاشیه و پوسته شیشه اى مى باشد, زمینه و سیمان در بین این گدازه ها قرار گرفته است. انواع گدازه هاى بالشى تیوبى, پوست پیازى, تخت و بزرگ در این منطقه دیده مى شوند. مکانیسم تشکیل احتمالى این گدازه ها ترکیدگى هاى پى در پى سطح جریانهاى گدازه اى در اثر بزرگ شدن و بر آمدگى هاى حاصل از فشار داخلى گدازه ها و ایجاد یک زنجیره بهم پیوسته از گدازه هاى بالشى میباشد.

۱>

در این مطالعه بازالت های بالشی منطقه سیاه کوه در جنوب شهرستان بافت (استان کرمان)مورد بررسی های ساختمانی قرار گرفت, تا مکانیسم تشکیل این گدازه ها مشخص شود. این مجموعه آمیزه رنگین شامل گدازه های بالشی, بازالت های توده ای ,توده های حد واسط تا اسیدی و آهک های کرتاسه فوقانی (حاوی میکروفسیل گلوبوترونکانا) می باشد.گدازه های بالشی با گسترش نسبتآً زیاد وضخامت چند صد متر در تماس با آهک ها وجود دارند. ساختمان گدازه های بالشی شامل هسته , حاشیه و پوسته شیشه ای می باشد, زمینه و سیمان در بین این گدازه ها قرار گرفته است. انواع گدازه های بالشی تیوبی, پوست پیازی, تخت و بزرگ در این منطقه دیده می شوند. مکانیسم تشکیل احتمالی این گدازه ها ترکیدگی های پی در پی سطح جریانهای گدازه ای در اثر بزرگ شدن و بر آمدگی های حاصل از فشار داخلی گدازه ها و ایجاد یک زنجیره بهم پیوسته از گدازه های بالشی میباشد.


کلید واژه ها: کرمان