بررسی پترولوژیکی سنگهای پلوتونیکی منطقه لقلان ، شرق هوراند ، شمالغرب ایران

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده هانیه صادق زاده خسروشاهی ، علی عامری‌، جعفرمحمدزاده
تاريخ برگزاری ۱۲ بهمن ۱۳۸۳Petrological study of plutonic rocks of leghlan areas, East of Horand,NW of Iran۱>


Abstract :

Plutonic rocks of the area located in the north-west of Iran, and it is belong to part of activity zone of Alborz-Azarbaijan zone. Their age is oligonce and intruded into sedimentries of Eocene age . The rocks of the area are syono-gabbro,syeno-diorite and monzodiorite .Field and petrographical evidences(texture and minoralogy)shows that the transitional magma for these rocks. In this case textures like acicular like apatite, mesh structure,etc can be causes for the magma mixing of acid and basic magma.According to geochemical investigatin and diagrams, the rocks of the area are high K alkalines series and formed in Island arc and active continental Margin. The tectonic environment for the rocks of the study area is post collission.
چکیده :

توده های نفوذی مورد بررسی در شمالغرب ایران واقع است و جزئی از زون پرتکاپوی البرز غربی – آذربایجان محسوب می شود . فعالیتهای ماگمایی ایران در ترشیر بسیار فراوان بوده است و سنگهای پلوتونیکی این منطقه دارای سن الیگوسن می باشند که در داخل رسوبات باسن ائوسن نفوذکرده اند . سنگهای این منطقه بر اساس نمودارهای تفکیک نوع سنگی شامل سینو گابرو ،‌سینو دیوریت ،‌مونزودیوریت می باشند . شواهد صحرایی و سنگ نگاری ( بافتی و کانی شناسی ) بیانگر تحول ماگمایی ، فرآیند اختلاط ماگمایی ، به عنوان عامل به وجود آورنده ماگمای والد این سنگهاست . در این خصوص بافتهایی نظیر آپاتیتهای سوزنی و بافت آنتی راپاکیوی و . . . را می توان به عنوان آمیختگی ماگمای اسید و بازیک معرفی شود . و نمودارهای سری ماگمایی سری آلکالن با پتاسیم بالا را برای این سنگها مشخص نموده است . بررسی تجزیه های شیمیایی این سنگها نشانگر محیط تکتونیکی جزایر قوسی و حاشیه فعال قاره ای و ماگماتیسم بعد تصادم می باشد .

کلید واژه ها: سایر موارد