ساختمان و مکانیسم تشکیل بازالت های بالشی توده آمیز رنگین سیاه کوه بافت ( استان کرمان )

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده محمد علی ناظمی , حمید احمدی پور
تاريخ برگزاری ۱۲ بهمن ۱۳۸۳In this study , basaltic pillow lavas of Siahkuh area in south of Baft (<?xml:namespace prefix = st۱ ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Kerman۱:place>۱:City> province) have studied, for recognition of formation mechanisms of them . This coloured mélange including , pillow lavas , massive basalts, acid and intermediate intrusives and upper cretaceuos limestone. The pillow lavas crops out in relatively vast area have handerds thickness. They have sharp contact with limestones. The structure of pillow lavas includes core, marging and glassy crust. The matrix and cement interconnect them. Various types of pillow lavas such as tube , bulbous, flattened and mega pillows have recognized in the area. The pillow lavas have been probably formed by successive bursts of the flow surface and growth of protuberances under the internel pressure of the Lava, producing a chain of interconnected pilleows .

۳>در این مطالعه بازالت های بالشی منطقه سیاه کوه در جنوب شهرستان بافت (استان کرمان)مورد بررسی های ساختمانی قرار گرفت, تا مکانیسم تشکیل این گدازه ها مشخص شود. این مجموعه آمیزه رنگین شامل گدازه های بالشی, بازالت های توده ای ,توده های حد واسط تا اسیدی و آهک های کرتاسه فوقانی (حاوی میکروفسیل گلوبوترونکانا) می باشد.گدازه های بالشی با گسترش نسبتآً زیاد وضخامت چند صد متر در تماس با آهک ها وجود دارند. ساختمان گدازه های بالشی شامل هسته , حاشیه و پوسته شیشه ای می باشد, زمینه و سیمان در بین این گدازه ها قرار گرفته است. انواع گدازه های بالشی تیوبی, پوست پیازی, تخت و بزرگ در این منطقه دیده می شوند. مکانیسم تشکیل احتمالی این گدازه ها ترکیدگی های پی در پی سطح جریانهای گدازه ای در اثر بزرگ شدن و بر آمدگی های حاصل از فشار داخلی گدازه ها و ایجاد یک زنجیره بهم پیوسته از گدازه های بالشی میباشد.

کلید واژه ها: کرمان