بررسی مراحل مختلف تکوین اسکارن‌های منیزیم‌دار و کلسیم‌دار منطقه جهق – زنجانبر(ایران مرکزی)

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده پریسا پورهمایون، ایرج نوربهشت، موسی نقره‌ئیان، رضا شمسی‌پور،محمد علی مکی زاده
تاريخ برگزاری ۱۲ بهمن ۱۳۸۳The Jehagh - Zanjanbar area located in North East Esfahan. The contact of intrusive rocks with Shotory and Baroot formation have formed two kinds of Mg and Ca Skarns. Mg Skarns of Jehagh area are composed Phlogopite, Clinopyroxene, Forsterite, Spinel,Tremolite, Serpentine and Talc. Phlogopite in these skarns are formed tow kinds of compact and disseminate in the joints and cracks with calcite. The formation of Talc in the skarns Shows temperature of ۴۵۰ C in the environment skarn. The contact bimetasomatic aureoles near Quartz nodules in dolomites formed Hornfels and marbles. In accordance with studs of petrography and sequence of minerals paragenesis they are formed at three stages of Thermal metamorphic, metasomatism and retrograde metamorphism.

منطقه جهق – زنجانبر در شمال شرق اصفهان واقع شده است. کنتاکت توده‌های نفوذی در سازند شتری و سازند باروت دو نوع اسکارن منیزیم ‌دار و کلسیم‌دار را ایجاد کرده است. در منطقه جهق پایین اسکارن‌های منیزیم‌دار از فلوگوپیت، فورستریت، دیوپسید، اسپینل، ترمولیت، کلسیت، سرپانتین و تالک تشکیل شده است. فلوگوپیت در این اسکارن‌ها به دو صورت متمرکز و پراکنده در درزه و شکاف‌ها به همراه کلسیت تشکیل شده است. تشکیل تالک در این اسکارن ها درجه حرارت زیر C450 را در محیط اسکارنی نشان می‌دهد. درهاله بی‌متاسوماتیکی اطراف ندول‌های کوارتز موجود در دولومیت‌ها هورنفلس و مرمر تشکیل شده است. اسکارن‌های کلسیم‌دار به همراه مرمرهای گارنت‌دار در منطقه زنجانبر مشاهده می‌شود. بر طبق مطالعات پتروگرافی و روابط پاراژنتیکی کانی‌ها اسکارن‌های این دو منطقه در طی سه مرحله دگرگونی گرمابی، متاسوماتیسم و دگرگونی برگشتی تشکیل شده اند.

کلید واژه ها: زنجان