کانی شناسی توفهای دگرسان شده منطقه دماوند- فیروزکوه

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده بتول تقی پور
تاريخ برگزاری ۱۲ بهمن ۱۳۸۳Studies area focused on the upper parts of <?xml:namespace prefix = st۱ ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />karaj۱:place>۱:City> formation in Damavand-Firuzkoh area. Filed studies indicated that, green tuffs of karaj۱:place>۱:City> formation in kilan, Hesarbon, and Zarindasht are altered, due to this alteration they are changed to zeolite and clay minerals. The altered tuffs with comparison to flash tuffs are lighter and have less hardness. Microscopic studies of zeolitic tuffs have shown that, the main component from these tuffs is altered glass. This glass has a special shape, known as glass shards. The shards are changed to zeolites from their margins. Zeolites have low Interference color and low relief, In addition to zeolite mineral, clay mineral is also replaced to glass shards. Scanning Electron Microscopic studies are confirmed the change of glass shard to zeolite and clay mineral from their margins. Thermal curves testes (TG & DTG) are determined the existence of clinoptilolite and carbonate impurity in altered vitric tuff. There are also distinguished major mineral phase clinoptilolite, creistobalite and minor mineral phase. Muscovite, montmorillonite by X-Ray diffract meter. Geochemical studies on the base of XRF and ICP data are indicated that, chemical composition of this tuffs, are in the range of acid to intermediate rocks. Chemical composition of which is the same as the unaltered tuffs.مطالعات بر بخش فوقانی سازند کرج در محدوده دماوند ـ فیروزکوه انجام گرفته است. بررسی‌های صحرایی نشان می‌دهد که توفهای سبز سازند کرج در مناطق کیلان، حصاربن و زرین‌دشت به صورت نامنظم دگرسان شده‌اند و در طی این دگرسانی به کانیهای زئولیتی همراه با کانیهای رسی تبدیل شده‌اند. توفهای آلتره شده در مقایسه با توفهای سالم رنگ روشن‌تر و سختی کمتری دارند. مطالعات میکروسکوپی توفهای منطقه فیروزکوه نشان می‌دهد که بخش اعظم آنها را شیشه دگرسان شده تشکیل داده است. زمینه شیشه ای از قطعاتی به اشکال مختلف به نام تیغه‌های شیشه‌ای تشکیل شده است. شاردها از حاشیه به کانی زئولیتی تبدیل شده‌اند. زئولیت‌ها رنگ اینترفرانس پائین داشته و فاقد برجستگی می‌باشند. همچنین علاوه بر زئولیت، کانیهای رسی نیز جانشین تیغه‌های شیشه‌ای شده‌اند. مطالعات میکرسکوپ الکترونی اسکن نیز تبدیل تیغه‌های شیشه‌ای از حاشیه به زئولیت و کانیهای رسی را تأیید می‌کند. آزمایشات منحنی‌های گرمایی (DTG,TG) وجود کانی زئولیتی کلینوپتیلولیت و ناخالصی کربنات را در توفهای شیشه‌ای مشخص کرده است. همچنین فازهای اصلی کلینوپتیلولیت، کریستوبالیت فازهای فرعی مسکویت و مونت موریلونیت توسط آزمایشات پراش اشعه X (XRD) در توفهای شیشه‌ای شناسایی شده‌اند. مطالعات ژئوشیمی انجام شده بر پایه داده‌های ICP , XRF ترکیب شیمی توفهای زئولیتی را اسیدی تا حد واسط نشان می‌دهد که با ترکیب شیمیایی توفهای غیردگرسان این منطقه تفاوتی ندارد.

کلید واژه ها: تهران