سنگهای دگرگونی مجاورتی کهندان، شرق تفرش (استان مرکزی)

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده مهناز خدامی، شهرزاد شرافت، محمدعلی مکی زاده
تاريخ برگزاری ۱۲ بهمن ۱۳۸۳

The studied area is located in East of Tafresh (Markazi province) in Orumieh-Dokhtar volcanic belt. The Oligo-Miocene plutonic rocks have intruded to Eocene volcanic rocks with interlayering limestone. The composition of intrusive rocks is granite to tonalite. They have made hydrothermal alteration and contact metamorphism in country rocks. Chlorite, calcite, epidotic and actinolite are common minerals in this hydrothermal alteration. Polymineralic and monomineralic skarns were produced in contact metamorphysm of pluton. Clinopyroxene, garnet (andradite), actinolite, sphene, epidote (pistacite), calcite and hematite are mineral assemblage of skarn. Epidotite and gronatite are monomineralic skarn in this area. Investigation the effect of intrusive rocks and their hydrothermal fluids in country rocks is the main aim in this paper.

منطقه کهندان واقع در استان مرکزی در کمربند آتشفشانی ارومیه دختر واقع شده و سنگهای ولکانیک ائوسن آن را توده های نفوذی به سن الیگومیوسن قطع کرده اند. تاثیر عمده نفوذ توده آذرین گرانیتی تا تونالیتی بر سنگهای ولکانیک بصورت آلتراسیون هیدروترمال می باشد و در این سنگها کانیهایی مانند کلریت، کلسیت، زوئیزیت، اپیدوت، اسفن، اکتینوت و کانیهای اوپاک بوجود آمده اند. میان لایه های آهکی همراه با توده های ولکانیکی تاثیر نفوذ توده گرانیتوئیدی را بیشتر نشان داده و در آنها اسکارنهای چندکانیایی (پیروکسن اسکارن، گارنت اسکارن و اکتینولیت اسکارن) و تک کانیایی (اپیدوتیت و گروناتیت) بوجود آمده است. موضوع اصلی مقاله بررسی تاثیر توده نفوذی برسنگهای ولکانیکی و میان لایه های آهکی همراه آنها می باشد.


کلید واژه ها: مرکزى