نتایج تحقیقات مقدماتی بر روی سنگهای نفوذی و آتشفشانی منطقه قوچ پلنگ ( شمال شرق کاشمر)

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده محمد رضا رازقی، داریوش اسماعیلی، محمد ولی ولی زاده
تاريخ برگزاری ۱۲ بهمن ۱۳۸۳Field and petrographic studies of igneous rocks in Ghoch Palang area, North east Kashmar, indicat outcropts of Eeocen volcanic rocks with intermediate composition (andesite to latite) and also pyroclastic rocks and tuffs with black to grey colore. Intrusive rocks such as monzogranite, granodiorite, monzonite, quartz monzonite and dacitic dykes intrude the volcanic and pyroclastic assemblages. This volcano plotonic sequence strongly effected by alteration and replaced by epidote, chlorite, serisite and kaolinit. In base on the microscopic studies, two alteration zones are recognized: (۱)propylitic alteration zone including epidote, chlorite, and some serisite accompanied by carbonate veinlets; (۲)Argillic zone including clay minerals, serisite and some epidote.

مطالعات صحرائی و پتروگرافی سنگهای آذرین منطقه قوچ پلنگ در شمال شرق کاشمر نشان دهنده رخنمون سنگهای ولکانیکی با ترکیب حدواسط (آندزیت تا لاتیت ) و سنگهای پیروکلاستیک و توفهای به رنگ سیاه تا خاکستری با سن ائوسن می باشد. توده های نفوذی با جنس مونزوگرانیت، گرانودیوریت، مونزونیت،کوارتز مونزونیت و دایکهای داسیتی با سن ترشیر در مجموعه سنگهای ولکانیکی و پیروکلاستیک مذکور نفوذ کرده اند. این مجموعه ولکانو پلوتونیکی به شدت تحت آلتراسیونهایی از نوع اپیدوتی شدن ، کلریتی شدن ، سریسیتی شدن، و کائولینیتی شدن قرار گرفته و با به توجه مطالعات میکروسکوپی می توان دو زون آلتراسیون پروپلیتیک که شامل اپیدوت، کلریت و مقدار کمتری سریسیت و رگچه های کربنات است و زون آرژیلیک که عمدتاً شامل کانی ها ی رسی و سریسیت و به مقدار کمتر اپیدوت است، را نام برد .

کلید واژه ها: خراسان رضوى