ژئوترمومتری درمرمرها واسکارن‌های منطقه نی‌ریز

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده مجید فخار، ایرج نوربهشت، موسی نقرئیان، رضا شمسی پور ، محمد علی مکی زاده
تاريخ برگزاری ۱۲ بهمن ۱۳۸۳Neyriz marbles and skarns over lies on ophiolitic ultramafic rocks in this area. These rocks have outcrop in two regions, Chah savar agha and Tang- e- Hana in the west north Neyriz. Often the boundary of between marbles and skarns is fault with ultramafic rocks.Calcite is the important minerals components of these rocks. These minerals in the marbles rocks Also calcite is the important mineral of skarns bearing olivine, skarn bearing garnet- spinel, skarn bearing wollastonite and garnetite rocks. Deformation twins are the calcite charatristics that is formed influence heat. Twins of thins have direct relationship with deformation tempreture. Four different type of deformation twins have recognized that every one of display tempreture limitation and according to these we can determine the formation tempreture of the final stage of metamorphism. On the base of study of rocks in this region and in this area deformations twins is the lowest of temprature of formation for marbls and highest of temperature is for garnetite rocks, skarn bearing plagioclase and skarn bearing sphene. Hence marbles display the rather temperature in contact setting with predotite (serpentinization).

مرمرها و اسکارن‌های نی‌ریز روی سنگ‌های الترا مافیک افیولیت این منطقه واقع هستند. این سنگ‌ها در دو ناحیه چاه سوار آغا و تنگ حنا در شمال غرب نی‌ریز رخنمون دارند.غالباً مرز بین مرمرها و اسکارن‌ها با سنگ‌های الترامافیک گسله است.کلسیت یکی از مهمترین کانی‌های تشکیل دهنده این سنگ‌ها می‌باشد و کانی عمده مرمرها را تشکیل می‌دهد. همچنین کلسیت یکی از کانی‌های مهم اسکارن‌های الیوین‌دار, گارنت- اسپینل‌دار، ولاستونیت‌دار و سنگ گارنتیت می‌باشد. ازویژگیهای بارز کلسیت، ماکل‌های دگر‌شکلی آن است که بر اثر تغییرات حرارت تشکیل می‌گردند و ضخامت ماکل‌ها با دمای دگرریختی رابطه مستقیم دارد. چهار تیپ متفاوت ماکل دگرشکلی در کلسیت تشخیص داده شده است که هر یک نشان دهنده محدوده حرارتی مشخص می‌باشند و با توجه به آنها می‌توان دمای تشکیل سنگ‌ها را در آخرین مرحله دگرگونی تعیین کرد. با توجه به مطالعه سنگ‌های این منطقه و ماکل‌های دگرشکلی موجود، در این منطقه کمترین دمای تشکیل مربوط به مرمرها و بیشترین دما مربوط به سنگ‌های گارنتیت، اسکارن‌های پلاژیوکلازدار و اسفن‌دار می‌باشد. همچنین مرمرها در محل کنتاکت با سنگ‌های پریدوتیتی(سرپانتینی شده) دمای بالاتری از خود نشان می‌دهند.

کلید واژه ها: سایر موارد