بررسی واکنشهای رودنژیتی شدن در افیولیت سبزوار

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده زهرا مصلحی ، حسین مهدیزاده ، موسی نقره‌ئیان ،محمد علی مکی‌زاده
تاريخ برگزاری ۱۲ بهمن ۱۳۸۳

Textural nad mineralogical studies clearly demonstrate a type of calcic metasomatism for conversion of basic dykes to rodingites.We know that serpentinization of olivine and orthopyroxenes in harzburgites and lherzolites and release Caof their structure.This cations can not be accommodated in serpentine crystal structure, therefore, they are concentrated in the fluid associated with serpentinization.

مطالعات کانی شناسی و بافتی رودنژیتها، یک فرآیند متاسوماتیسم کلسیم را برای تغییر دایکهای بازیک گابرویی و دلریتی به رودنژیت نشان می‌دهد. اساس مکانیسم رودنژیتی شدن به این صورت است که: سرپانتینی شدن الیوین و اورتوپیروکسن و کلینوپیروکسن در هارزبورژیتها و لرزولیتها منجر به آزاد شدن یون کلسیم از ساختمان آنها می‌شود. از آنجا که این کاتیونها جایگاهی در ساختمان بلوری سرپانتین ندارد، در سیال ناشی از سرپانتینی شدن متمرکز می‌شود. فوق اشباع شدن آن همراه با پائین ماندن Xco2 و فراهم بودن شرایط مناسب(حضور سنگهای واکنش پذیر مثل گابروها) منجر به واکنش با سنگهای فوق و تشکیل کانیهای غنی از کلسیم خواهد شد.

کلید واژه ها: سایر موارد