پترولوژی و پتروگرافی بازالت های اسلام آباد

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده خداکرم داورپناه، موسی نقره‌ئیان، محمود خلیلی، محمد علی مکی‌زاده ، رضا شمسی‌پور
تاريخ برگزاری ۱۲ بهمن ۱۳۸۳The Basaltic rocks of Eslamabad are a part of Neyriz ophiolitc complex which is outcroped the NE of Arsenjan. They often seems massiv in the region and moreover in some places they appear the pillow lava like structure. In the petrographical aspect these rocks include plagioclase and pyrocxens phenocrystals, that they are altered and they have secondary minerals such as, chlorite, epidote and calcite. Besides some spilitization are outcropped there are some vesicles fule of volatilites and gass. In these specimens and according to chemical analysis the parent magma is Tholeitic and they occure in the ocean floor environment. Aspects of tectono magmatic shows that the region rocks situated in the subalkali base of range. Some samples are in the range alkali which indicate the alkali metasomatisme. Petrogeraphic and geochemistery analysis show that Tholeitic MORBS.سنگ‌های بازالتی اسلام‌آباد بخشی از کمپلکس افیولیت نیریز هستند که در شمال شرق ارسنجان رخنمون دارند. غالبا در منطقه بیشتر بصورت توده ای دیده می شوند. همچنین در بعضی از نقاط اثر شبه پیلولاوایی در آنها مشهود است. ازنظر پتروگرافی بیشتر شامل فنوکریست های پلاژیوکلاز و پیروکسن هستند که دگرسان شده اند و دارای کانی های ثانویه مثل کلریت، اپیدوت و کلسیت می باشند علاوه براین آثار اسپیلیتی شدن در آنها رخ داده است و در سطح آنها حفرات ناشی از خروج گاز ها و مواد فرار دیده می شود. براساس نتایج آنالیز های شیمیایی ماگمای سازنده این سنگ ها، از نوع تولئیتی و محیط‌ تشکیل آنها حوضه های کف اقیانوسی است. بررسی های تکتونوماگمایی نشان می دهد که سنگ ها ی منطقه در محدوده بازالت های ساب آلکالن قرار می گیرند. بعضی از نمونه ها در محدوده آلکالن قرار دارند که نشانه ای از متاسوماتیسم آلکالی است. بررسی های پتروگرافی و ژئوشیمیایی نشان می دهند که بازالت های مورد بررسی ماهیت تولئیت های مورب را نشان می دهند.

کلید واژه ها: تهران