ژئوشیمی و پترولوژی توده گرانیتوئیدی چشمه‌بید، جنوب‌شرق زاهدان

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده مالک کرد، حبیب ا... قاسمی ، محمود صادقیان
تاريخ برگزاری ۱۲ بهمن ۱۳۸۳

Cheshmeh-Bid Granitoids are located in southeast part of Zahedan Granitoid intrusion and have quartz-diorite, granodiorite, monzo-granite and syeno-granite composition.It has been intruded in the middel-Eocene metaflysches and created an apparent contact metamorphism in them. The granitoidic intrusion can be classified into quartz-dioritic and granitic groups. Field, petrographic and geochemical characteristics indicate a calc-alkaline and metaluminous nature and a mantle source for quartzdiorites. Also, same evidence, show a calc-alkaline and peraluminous nature and a crustal source for granites. Discrimination diagrams reveal that these granitoids are of continental margin volcanic arc granitoids(VAG).
گرانیتوئیدهای منطقه چشمه‌بید در بخش جنوب‌شرقی توده گرانیتوئیدی زاهدان قرار دارند و دارای ترکیب کوارتزدیوریت، گرانودیوریت، مونزوگرانیت و سینوگرانیت هستند. این توده، فلیشهای دگرگون شده ائوسن میانی را قطع کرده و دگرگونی مجاورتی بارزی را در آنها بوجود آورده است. سنگهای گرانیتوئیدی مزبور به دو گروه کوارتزدیوریتی و گرانیتی تقسیم می شوند. شواهد صحرایی، پتروگرافی و خصوصاً ژئوشیمیایی حاکی از ماهیت کالکوآلکالن و متاآلومین کوارتزدیوریتها و منشأ آذرین گوشته ای آنهاست. بعلاوه، همین شواهد حاکی از ماهیت کالکوآلکالن و پرآلومین و منشأ پوسته ای گرانیتهاست. دیاگرامهای مختلف تمایز محیط تکتونیکی نیز جایگاه گرانیتوئیدهای قوسهای آتشفشانی(VAG)حاشیه قاره را برای آنها محرز می‌نمایند.

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان