بررسی میلونیت گرانودیوریت‌های توده گرانیتوئیدی لخشک، شمال غرب زاهدان

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده رضائی کهخائی، مهدی - کنعانیان، علی
تاريخ برگزاری ۱۲ بهمن ۱۳۸۳

The lakhshak intrusive body, located in the Northwest of the Zahedan, is a part of Zahedan-Saravan plutonic belt. This Oligo-Miocene intrusion, as an elongated pluton, intruded Eocene fylish type meta-sediments that belong to the Sistan suture zone between Lut and Afghan blocks. The intrusive body composed of holocrystalline acidic rocks, ranging in composition from biotite granodiorite to rarely hornblende granodiorite with predominant quartz, plagioclase, K-feldspar, biotite and variable amount of hornblende and opaque.Within several narrow to extensive shear zone (۰.۵ to ۱۰۰ meter wide) with the NE direction in the intrusion and NW direction in the contact, the granodiorite and their host rock undergo ductile deformation. The typical appearance of the deformed granodiorite in the shear zones is that of a protomylonite to mylonites with “augen” shaped feldspar porphyroclasts. However, due to heterogeneous deformation, some sheared granodiorites are only weakly deformed. Occurrence of high temperature unaffected magmatic paragenesis of granodiorite inside the mylonitic granodiorite, could demonstrate a sub-solidus high temperature ductile deformation. In the other word, it seems that both magmatism and mylonitization was active contemporary.
توده نفوذی لخشک بخشی از نوار گرانیتوئیدی زاهدان-سراوان محسوب می شود که در زمان الیگومیوسن به صورت یک توده بیضوی شکل با امتداد شمال غرب-جنوب شرق در داخل رسوبات فلیشی ائوسن نفوذ کرده و مجموعاً بخشی از زون جوش خورده سیستان واقع در بین دو بلوک لوت و افغان را تشکیل داده اند.این توده نفوذی از لحاظ سنگ شناسی عمدتاً شامل بیوتیت گرانودیوریت و به مقدار کمتر هورنبلند گرانودیوریت می‌یاشد. این سنگ‌ها به طور محلی در امتداد زون‌های برشی با ضخامت متغیر 5/0 تا بیش از 100 متر، تغییر شکل پیدا کرده و میلونیتی شده‌اند. زون های برشی در داخل گرانیتوئیدها اغلب روند شمال شرق-جنوب غرب نشان می‌دهند و شدت تغییر شکل سنگ‌ها در آن‌ها متفاوت می باشد. گرانیت‌ها در محل کنتاکت با سنگ های میزبان نیز به موازات کنتاکت و در راستای شمال غرب-جنوب شرق میلونیتی شده‌اند. گرانودیوریت ها در محل زون های برشی با حفظ ترکیب سنگ شناسی و کانی شناسی اولیه خود میلونیتی شده‌اند که این امر حاکی از وقوع دگرشکلی شکل پذیر دمای بالا و ساب سولیدوس می باشد. به عبارتی دیگر احتمالاً فرایند میلونیتی شدن همزمان با ماگماتیسم الیگومیوسن بر روی سنگ های منطقه اعمال شده است.

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان