برخی از اختصاصات پتروگرافی و ژئوشیمیایی گابروهای غرب آوج

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده ام البنین مشهدی‌هاشمی، علی کنعانیان ، عباس آسیابانها
تاريخ برگزاری ۱۲ بهمن ۱۳۸۳

The Mesozoic very low to low grade regionally metamorphic rocks of the Razan zone in the west of Avaj had intruded comparative their foliation by several small-elongated intrusions, with NW-SE direction. The intrusive rocks show a gabbroic composition and fine to medium grain granular texture with a predominant plagioclase, clinopyroxene and variable amount of hornblende and Fe-Ti oxides. The gabbros in their chilled margin have textures that vary from porphyritic to ophitic and subophitic with phenocrysts of euhedral plagioclase and clinopyroxene set in a microcrystalline to hypocrystalline groundmass characterized by plagioclase, clinopyroxene and opaques. The gabbros and chilled margin samples, analyzed from the different parts of pluton, have same restricted major element composition and are silica saturated. The Mg# rang for the gabbros are between ۰.۴ and ۰.۶۵, thus suggesting that the Avaj gabbros represent an evolved composition instead a primary melt. The gabbros have similar MgO and FeOt (total iron as FeO) contents indicating that they were generated at similar depths and temperatures.
در سنگهای دگرگونی درجه ضعیف تا خیلی ضعیف ناحیه‌ای متعلق به زون رزن در غرب آوج، چند توده نفوذی کوچک وکشیده با روندی مطابق روند فولیاسیون سنگ‌های دگرگونی، یعنی با روند NW - SE تزریق شده‌اند.

سنگهای نفوذی با ترکیبی گابرویی و بافت گرانولار درشت تا متوسط بلور، به طور عمده از پلاژیوکلاز، کلینوپیروکسن و مقادیر متفاوتی هورنبلند و اکسیدهای Fe-Ti تشکیل شده‌اند. گابروهای حاشیه انجماد سریع، بافتهای پورفیریک تا افتیک و ساب افتیک دارند و از مجموعه فتوکریستهای یوهدرال پلاژیوکلاز و کلینوپیروکسن در زمینه‌ای میکروکریستالین تا هیپوکریستالین از پلاژیوکلاز، کلینوپیروکسن و کانیهای اوپک تشکیل شده‌اند.آنالیزهای نمونه‌های گابرویی و حاشیه انجماد سریع که از مناطق مختلف توده‌های نفوذی برداشت شده‌اند، از نظر عناصر اصلی ترکیبی مشابه و محدود دارند و همگی اشباع از سیلیس می‌باشند. تغییرات عدد منیزیمی (#Mg) برای گابروها بین 4/0 تا 65/0 متغییر می‌باشد، بنابراین به نظر می‌رسد که گابروهای آوج به جای یک مذاب اولیه، ترکیب یک مذاب تحول‌یافته را نشان می‌دهند. فراوانی کم و بیش یکسان MgO و FeOt (Fe کل به صورت FeO) در گابروها نشان می‌دهد که مذاب تشکیل دهنده آن‌ها در اعماق و دماهای یکسان و مشابه تولید شده‌اند.

کلید واژه ها: سایر موارد