اثر گسل پیشانی کوهستان بر تاقدیس‌های منطقه عسلویه

گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده محمدی اصل.ز، الماسیان. م، پورکرمانی.م
تاريخ برگزاری ۱۲ بهمن ۱۳۸۳

The effect of Mountain Front Fault on Asaloueh area Anticlines


Mohammadi Asl.Z, Almasian.M, pourkermani.M

Abstract


According the Berberian(۱۹۹۵), Mountain Front Fault was located in south west of Zagros simple belt folding and north east of Zagros fore deep.

The trend of this fault is north west - South east, generally paralled to around Anticlines in Asaloueh area.

Asaloueh, Tarakameh, Madar and Khalaphani present in study area.

Mountain Front Fault parallel with axis of Tarakameh & Madar Anticline and pass between them, so cause some structural variations between this two Anticlines.

The effect at Mountain Front Fault in Asaloueh area consist of Summit of Tarakameh to Madar Anticline, Steep deep south of Tarakameh Anticline to moderate deep of Madar structures and the outcrop of old formations in Tarakameh Anticline near to new formation in Madar Anticline.

چکیده


طبق تقسیم بندی Berberian(1995) گسل پیشانی کوهستان در حد جنوب غربی کمربند ساده چین خورده و در شمال غرب گودال زاگرس قرار دارد. در منطقه عسلویه روند این گسل به صورت شمال غرب- جنوب شرق (تقریباً موازی تاقدیس‌های اطراف) می‌باشد. تاقدیس‌های این منطقه از قبیل عسلویه‌غربی، عسلویه شرقی، تراکمه، مدار و خلفانی است. گسل پیشانی کوهستان به موازات محور تاقدیس‌های تراکمه و مدار و از حد فاصل این دو عبور می‌کند و باعث ایجاد اختلاف ساختاری بین این دو تاقدیس می‌شود.
با بررسی دقیق منطقه، ارتفاع بالای تاقدیس تراکمه نسبت به تاقدیس مدار، شیب زیاد سازندهای یال جنوبی تاقدیس تراکمه نسبت به شیب ملایم ساختار مدار و رخنمون سازندهای قدیمی در تاقدیس تراکمه و مجاورت آن ها با سازندهای جدید در تاقدیس مدار تأثیراتی است که گسل پیشانی کوهستان در منطقه بوجود آورده است.

کلید واژه ها: سایر موارد