تکامل ساختاری منطقه جنوب مرزن آ باد( جاده کرج- چالوس )

چکیده :
رشته کوه البرز، یک کمربند چندین کوهزادی است که حوادث زمین­ساختی مختلفی را از تریاس پسین (کوهزاد سیمراید) تا حال حاضر تحمل کرده است. هنوز در خصوص سازوکار تشکیل این رشته کوه توافق واحدی وجود ندارد. برخی از محققان معتقدند که عملکرد گسل­های معکوس و راندگی در روبنای پوسته البرز به شکل تجمع­های تاقدیس­گون سبب ایجاد شکل کنونی این رشته کوه بوده است. در مقابل بعضی دیگر عنوان می­کنند که تعداد زیادی از گسل­های پر شیب البرز عمیق هستند و حتی پی­سنگ را نیز قطع می­کنند. منطقه مورد مطالعه در جنوب شهر مرزن­ آباد در بخش شمالی البرز مرکزی واقع شده است که در آن یکی از بهترین برونزدهای سازند کهر (قدیمی­ترین تشکیلات شناخته شده البرز) با ارتفاع حدود 3400 متری وجود دارد. اکثر خصوصیات هندسی و ترتیبی گسل­های محدوده مورد نظر چون شیب زیاد با هندسه مسیر تغییرشکلی محدب به سمت بالا (برای گسلهایی که شیبی به سمت جنوب دارند) ، تغییر متناوب شیب گسل­های معکوس و راندگی به سمت شمال و جنوب و جوان شدن گسلهای معکوس به سمت فرادیواره بیشتر با الگوی زمین­ساخت وارون هماهنگ است تا زمین­ساخت نازک پوسته. از سوی دیگر چپ­بر بودن گسل راندگی شمال لارک (یا گسل کجور) و راست­بر بودن گسل راندگی کندوان تداعی کننده هندسه فراری برای سازندهای (پرکامبرین ، پالئوزوئیک و مزوزوئیک پائینی)محصور بین دو گسل مذکور است. نهایت آنکه با مقایسه هندسه، سوی جنبش و ترتیب گسل­های شمالی محدوده مورد مطالعه به نظر می­رسد که پس از وارونگی گسل­های معکوس و راندگی، چرخشی معادل 27 درجه در خلاف جهت عقربه­های ساعت حول محور 120/81 در ساختارهای شرقی محدوده مورد مطالعه نسبت به بخش­های غربی روی داده است.

کلید واژه ها: البرز مرزن­آباد چالوس گسل­ گسلکجور کانی شناسی مازندران