جایگزینی مجموعه سنگ های دگرگونی پشت بادام به عنوان بخشی از بقایای پالئوتتین در باختر ریزصفحه ایران مرکزی

دسته سنگ شناسی آذرین و دگرگون
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده مجید شاه پسندزاده
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Emplacement of Posht-e-Badam Metamorphic Complex as the Paleo-Tethyan remnants in the west of Central Iranian Microplate

Abstract

According to the structural, lithostratigraphical, paleontological, and radiometric data of Posht-e-Badam Metamorphic Complex (PBMC) along with the petrological, geochemical, and radiometric dating of Anarg, Chamgu, and Esmail-Abad granitoid intrusions, these metamorphic rocks are suggested as the Paleo-Tethyan remnants, which have been affected by intrusions of Anarg magmatic arc and syn- to post-orogenic Chamgu and Esmail-Abad granitoids in Late Triassic. PBMC were undergone at least ۴ generation of ductile to ductile-brittle deformations. In PBMC, the formation of S۱ which is synchronous with F۱, could be the result of northward subduction of the Paleo-Tethys oceanic lithosphere in Late Paleozoic. Anarg granitoid intrusions with magmatic arc tectonic setting were emplaced during D۱. D۲, characterized with the refolding of F۱ and formation of S۲m as the axial plane foliation of F۲, have occurred due to the collision of Central Iranian Microplate (CIM) with the Eurasia in Late Triassic. This metamorphic complex emplaced on the northern margin of CIM in late Triassic-Early Jurassic. Chamgu and Esmail-Abad granitoids intruded into the PBMC during and after D۲, respectively. D۳-۴ is the result of transportation and emplacement of the PBMC by the Posht-e-Badam and Chatak-Neybaz fault zones to the west of CIM and ۱۳۵º anticlockwise rotation of this microplate.

Keywords: Posht-e-Badam Metamorphic Complex (PBMC), deformation, granitoids, Paleo-Tethyan, Central Iran

چکیده

بر اساس شواهد ساختاری، سنگ چینه ای، فسیل شناسی و پرتوسنجی مجموعه سنگ های دگرگونی پشت بادام به همراه داده های سنگ شناختی، ژئوشیمیایی و پرتوسنجی توده های گرانیتوئیدی انارگ، چمگو و اسماعیل آباد، این سنگ های دگرگونی به عنوان بخشی از بقایای پالئوتتیس پیشنهاد می شوند که تحت تاثیر نفوذ توده های گرانیتوئیدی قوس ماگمایی انارگ و هم زمان-بعد از تصادم کوهزایی چمگو و اسماعیل آباد در تریاس پسین قرار گرفته اند. مجموعه سنگ های دگرگونی پشت بادام حداقل 4 نسل دگرشکلی شکل پذیر تا شکل پذیر- شکننده را تحمل نموده اند. تشکیل برگواره S1 مجموعه سنگ های دگرگونی پشت بادام که با چین خوردگی F1 هم زمان است، می تواند ناشی از فرورانش سنگ کره اقیانوسی پالئوتتیس با شیبی به سمت شمال در پالئوزئیک پسین باشد. توده های گرانیتوئیدی انارگ با جایگاه زمین ساختی قوس ماگمایی هم زمان باD1 جایگزین شده اند. D2 با چین خوردگی مکرر F1 و تشکیل برگواره میلونیتی S2m به عنوان برگواره سطح محوری F2 ، در اثر تصادم ریزصفحه ایران مرکزی با اورازیا در تریاس پسین به وقوع پیوسته است. این مجموعه دگرگونه در تریاس پسین-ژوراسیک پیشین بر روی حاشیه ریزصفحه ایران مرکزی جایگزین گردیده اند. گرانیتوئیدهای چمگو و اسماعیل آباد (تریاس پسین) به ترتیب هم زمان تا بعد از D2 به داخل سنگ های دگرگونی پشت بادام تزریق گردیده اند. D3-4 در اثر انتقال و جایگزینی مجموعه سنگ های دگرگونی پشت بادام توسط پهنه های گسلی پشت بادام و چاتک-نی باز به باختر ریزصفحه ایران مرکزی و با چرخش º135 در خلاف جهت عقربه های ساعت این ریزصفحه بوجود آمده اند.

واژگان کلیدی: مجموعه سنگ های دگرگونی پشت بادام، دگرشکلی، گرانیتوئید، پالئوتتین، ایران مرکزی


کلید واژه ها: سنگهایدگرگونی پشتبادام پالئوتتیس سنگ شناسی آذرین و دگرگون یزد