مطالعه لرزه زمین ساختی گسل تبریز

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده حمید صدیق
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

The study of Tabriz fault seismotectonic


Dr. H. Sadigh


:Abstract


The Tabriz fault in northwest of Iran is the important geological structure in our country which historical earthquakes were recorded around it . The purpose of this paper is the study of Tabriz fault seismotectonic activity. The method of research is drawing ۲۳ cross section vertical to Tabriz fault between Tabriz and Bostan-Abad distinguish mountain – front faceting , mountain – front sinuosity and the ratio of width of the froth of the valley to depth it. The results shows that Tabriz fault is an active fault.


Keywords :fault , Tabriz , seismotectonic , cross section , Bostan-Abad.چکیده :

گسل تبریز در شمال غرب ایران ، از ساخت های زمین شناسی مهم کشور می باشد که در طول تاریخ زلزله های مخربی در اطراف آن به وقوع پیوسته است. هدف از این نوشتار، مطالعه فعالیت لرزه زمین ساختی گسل تبریز بوده است.روش کار، شامل ترسیم تعداد 23 مقطع عرضی عمود بر گسل فوق الذکر ، در فاصله تبریز تا بستان آباد برای به دست آوردن مقادیر درصد مسطح شدگی پیشانی کوهستان ، پیچ و خم پیشانی کوهستان و نسبت پهنای کف دره به عمق دره می باشد. نتایج حاصله نشان می دهد که گسل تبریزاز نظر لرزه ای یک گسل فعال است.

واژگان کلیدی :گسل ، تبریز ، لرزه زمین ساخت ، مقطع عرضی ، بستان آباد.

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى