سبک چین خوردگی تاقدیس شرقی گردنه گچ (جنوب شرق داراب)

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده آزاده خرم نیک
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

The Style Of Folding East Anticline Of Gardaneh-Gach (South East Of Darab)

Abstract :
Gardaneh – Gach anticline is bounded geographically by ۵۴ º ۴۵ ΄ - ۵۵ º ۱۰ ´ longitude and ۲۸ º ۰۶ َ ۳۳ ˝ - ۲۸ º ۲۰ ´ latitude. It is a large structure and is divided two culmination. Gardaneh – Gach anticline is situated approximately ۹۵ km south east of Darab and ۱۳۹ km north east Lar in Fars province. West anticline being ۱۳ km long and ۶ km wide on the outcrop. The oldest exposure on west anticline is Gurpi formation. The trend of axis in this anticline is east – west showing some sinous development along it is long. East anticline is located En echelon in relative to west anticline and it being ۸ km long and ۳.۵ km wide on the Asmari formation. Gardaneh – Gach anticline is an asymmetric anticline. South flank in west culmination is steeper than north flank. East anticline is asymmetric to the north.This project has done in order to analysis of east anticline style according this study east anticline is pop up.

چکیده :


تاقدیس گردنه گچ در طول جغرافیایی َ 45 ْ 45 تا َ10 ْ 55 و عرض جغرافیایی ً 33 َ06 ْ28 تا َ20 ْ 28 قرار دارد.


این تاقدیس که به دو تاقدیس شرقی و غربی تقسیم می شود، در 95 کیلومتری جنوب شرق داراب و 139 کیلومتری شمال شرق لار در استان فارس قرار دارد.


تاقدیس غربی تاقدیسی نامتقارن (که یال جنوبی آن شیب بیشتری دارد) با گسل معکوس در یال جنوبی و گنبد نمکی در یال شمالی دارای محوری سینوسی شکل است که از وضعیت عمومی تاقدیس های منطقه پیروی می کند. طول تاقدیس در امتداد محور بر روی سازند آسماری برابر 13 کیلومتر و حداکثر پهنای آن 6 کیلومتر می باشد. قدیمی ترین سازندی که در تاقدیس غربی رخنمون دارد، گورپی به سن کرتاسه می باشد.

تاقدیس شرقی به صورت نردبانی (En Echelon) نسبت به تاقدیس غربی قرار گرفته، طول تاقدیس در راستای محور بر روی سازند آسماری برابر 8 کیلومتر و عرض آن برابر 5/3 کیلومتر است.

مطالعه این تاقدیس به منظور بررسی سبک چین خوردگی تاقدیس شرقی صورت گرفته که این مطالعات نشان می دهد تاقدیس شرقی گردنه گچ یک بالا جسته (POP UP ) است.

کلید واژه ها: فارس