تاثیر گسل های پی سنگی شو و بستک بر روی تکامل ساختمانی تاقدیس شمیلو

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده اردلان فاضل ولی پور
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

THE EFFECT OF THE SHOW AND BASTAK’S BASEMENT FAULT ON STRUCTURAL EVOLUTION SHAMILU ANTICLINE

Abstract:

Shamilu anticline with the trend of about N۱۰۰ is one of the zagros fold and thrust belt. This anticline is surrounded with the two salt plugs in the east and west plunges. The deviation and movement in the middle of anticline axis cause that the anticline divide to two eastern and western sections. In the UGC (under ground contour) map of Shamilu anticline, in the ۴۰۰۰ (m) depth this structure has two eastern and western Sections. There are Show and Bastak basement fault in the west and east of the anticline and they have caused that salt plugs reach to the earth surface ;( according to Furst ۱۹۹۰). Also along of their movement, rotation and cutting of structure can be observed. Therefore the Shamilu anticline have been moved and deviated by the activities and performance of that two faults.

چکیده :
تاقدیس شمیلو با روند تقریبی N100 یکی از چین های کمربند چین خورده ـ رانده زاگرس می باشد . این تاقدیس به وسیله دو گنبد نمکی در شرق و غرب احاطه شده است . در میانه تاقدیس یک انحراف و جابه جایی در محور باعث تقسیم تاقدیس به دو بخش شرقی و غربی می شود . در نقشه خطوط همتراز زیرزمینی که برای تاقدیس رسم شده است ، مشاهده می شود که این ساختمان در عمق 4000 متری دارای دو بخش شرقی و غربی است . گسل های پی سنگی شو و بستک که در شرق و غرب تاقدیس قرار گرفته اند ، در راستای حرکت خود بنابر نظر furst 1990 عامل اصلی به سطح رسیدن گنبدهای نمکی هستند . همچنین در راستای حرکت آن ها جا به جایی ، قطع و چرخش ساختارها مشاهده می شود . در این میان تاقدیس شمیلو متاثر از فعالیت و عملکرد این دو گسل دارای جا به جایی و انحراف محور شده است .

کلید واژه ها: هرمزگان