بررسی نحوه فشردگی و برش بر اساس مطالعات ساختاری و ژئومورفیکی در حوزه نوژیان (جنوب شرقی خرم آباد)

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده سیامک بهاروند
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Investigation of compression and shearing base on the structural and geomorphological studies in Nojion area (S.E Khoramabad)

Abstract:

The region in wich is aunder investigation is locatied ۳۰ km away in the southeast of khoramabad has two parts , on with northwest –trend and the oder with north- south trend.results of stucturel and geomorphological studies show that amount of compression and sharing isn’t equal in this areas.structural researchs was based on:folds, faults,joints and lineations studies.Rose diagrams and contour digrams were drown and streographic analysis were done. Base on this studies two series of structural elements distinguished and trend of main displacement sector was northwest-southwest.
Amont of compressing and shearing dpend on kind of trending of structural elements to trend of main displacement sector.The northwest-southeast structural elements are more efects by compression and the other one with north-south trend , the shearing components is predominant. Geomorphological evidence also complate this results. Because in part with northwest-southeast trend vertical erosion in valleys is very important.and cross section of valley are V shap.many of fault scarpments are existing in mauntain baundaries whit northwest-southeast trend.amount of revers sinusity is low but amount of dip indey is high.different of level is very high between valley s floor and neighbore terrans. While in part of erea with norh-south trend deformation on shering,and cross section of valleys are U shape .amount of rivers sinusity in this part is high but dip index isintermediate . weth were structural and geomorphological evidences explained diffrerent between amount of compression and shearing in south to southwest this area.

چکیده :

منطقه مورد مطالعه در 30 کیلومتری جنوب شرقی خرم آباد دارای دو روند شمال غرب-جنوب شرق وشمال –جنوب می باشد. نتایج حاصل از بررسی های ساختاری و ژئومورفیکی نشان میدهند که مقدار فشردگی و برش در این دو بخش یکسان نیست.در بررسیهای ساختاری منطقه ،چین ها،گسل ها، درزها، و خطواره ها مورد مطالعه قرار گرفته ،دیاگرامهای امتدادی و کنتور دیاگرامهای مربوط ترسیم وسپس تحلیل های استرایوگرافیکی انجام گردید. بر اساس این مطالعات 2سری عناصر ساختاری مشخص وراستای مولفه اصلی جابجای در جهت شمال شرق-جنوب غرب تعیین گردید. مقدار فشردگی و برش در مناطق مختلف ناشی از نحوه قرار گیری ساختارها نسبت به راستای مولفه اصلی جابجایی می باشند.ساختارهایی که امتداد شمال غرب-جنوب شرق دارند.بیشتر تحت اثر فشردگی، و آنهایی که امتداد شمال-جنوب دارند بیشتر تحت اثر برش قرار گرفته اند.شواهد ژئومورفیکی نیز مؤید این ادعا می باشند. زیرا در بخشی که امتداد شمال غرب-جنوب شرق داردفرسایش درون دره ها بیشتر در جهت قائم انجام شده و مقطع دره ها بصورت v شکل می باشد.پرتگاههای گسلی زیادی با راستای شمال غرب-جنوب شرق در حاشیه کوهستان دیده می شود.همچنین میزان انحنای رودخانه اندک بوده در عوض مقدار شاخص شیب در آنها بالاست.اختلاف ارتفاع بین کف دره وبخش های مجاور نسبتاً زیاد است.در حالی که در بخشی از منطقه که امتداد شمال- جنوب دارد، برش سبب خردشدگی واحدها گردیده و دره ها مقطع u شکل دارند.میزان انحنای رودخانه ها در این بخش زیاد اما مقدار شاخص شیب آنها در حد متوسطی است.بدین ترتیب شواهد ساختاری و ژئومورفیکی تایید کننده اختلاف میزان فشردگی و برش در کوههای جنوب تا جنوب غرب این ناحیه می باشد.


کلید واژه ها: سایر موارد