تحلیل ساختارهای مشاهده شده در اطراف گسل مشا

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده باقری - منوچهر قرشی - سیمین مهدیزاده
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

The Analysis of the Structures around the Mosha Fault

Absract:

The Study of Satellite Data ( TM , ETM & RADAR ) around Mosha Fault region shows some structurs that not analysis & not introduce , such as existence one king fold in jurasic units northern mosha fault block , that shows sinstral motion & prominent contractional stress. Draging in lithologic units from Cambrian to Eocene in southern mosha fault block confirm the sinstral fault motion & Eocene units in southern fault block have S shape structure that from passing a sinstral shear fault.

چکیده :

در مطالعه داده های ماهواره ای سنجنده های TM ، ETM و رادار نواحی اطراف گسل مشا ساختارهایی در اطراف این گسل بنیادین شناسایی و تحلیل شده اند که تاکنون معرفی نشده اند ، از جمله وجود یک چین کینگ در واحدهای ژوراسیکی بلوک شمالی گسل مشا که حرکت چپگرد وتنش فشارشی غالب را در منطقه نشان می دهد. کشیدگی (Draging ) در واحدهای سنگ شناسی از کامبرین تا ائوسن در بلوک جنوبی گسل مشا حرکت چپگرد این گسل را تائید می کند و واحدهای توفی ائوسن در بلوک جنوبی گسل ساختاری s شکل دارند ، که ناشی از عبور گسله برشی ـ عرضی چپگرد است.


کلید واژه ها: سایر موارد