ارزیابی فعالیت زمین ساختی تاقدیس نار با استفاده از شاخص های زمین ریختی

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده علی حق شناس
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Tectonic Activity Evaluation of Nar Anticline Using Geomorphic Indices

Abstract

The study area is located in Zagros folded – thrusted belt. In order to evaluate tectonic activity of Nar anticline, the quantitative methods of morphotectonics were used. Three morphometric indices including sinuosity of mountain front (Smf), valley cross – section (V ratio) and valley floor– valley width ratio (Vf) were calculated and then the relevant histogram graph was plotted. The results of geomorphic indices analyses indicated that this area is tectonically fully active.

چکیده
منطقه مورد مطالعه در کمربند چین خورده ـ رانده زاگرس قرار دارد. به منظور ارزیابی فعالیت زمین ساختی تاقدیس نار روشهای کمی ریخت زمین ساختی مورد استفاده قرار گرفت. سه شاخص ریخت سنجی پیچ و خم پیشانی کوهستان، نسبت مقطع عرضی دره و نسبت پهنای کف دره به ارتفاع آن محاسبه و نمودار هیستوگرام مربوط به آنها ترسیم گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل شاخص های زمین ریختی نشان می دهد که این منطقه از نظر زمین ساختی کاملاً فعال است.

کلید واژه ها: سایر موارد