تحلیل جنبشی بخشی از گسل شمال تبریز(گسل شمال میشو ) با استفاده از شواهد دورسنجی

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده سیده هاجر صفوی ، ستار زاده ، قریشی ، مهدیزاده
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳Abstract


The examination of data acquired from the Satellite images of the Mishoo Fault, as a segment of major North Tabriz Fault in the northwest of Iran and the study of data acquired from other sources such as the geological, topographical and ِgeomagnetic maps of the area provide several significant evidences on the structural and kinematical characteristics of the North Tabriz Fault and its neotectonic and morphotectonic activity in the area of Mishoo mountains. The study and analysis of these evidences reveal that movements on the North Mishoo Fault are taken place generally as right lateral strike-slip, with a dip-slip reverse movement, and the formation and evolution of the most of the local morphological features results from the neotectonic and morphotectoonic activity of the North Mishoo Fault.

چکیده


بررسی داده های تصاویر ماهواره ای بخشی از گسل برزگ شمال تبریز، موسوم به گسل شمال میشو واقع در شمال غرب ایران و بررسی داده های به دست آمده از منابع دیگر از جمله نقشه های زمین شناسی، توپوگرافی و مغناطیس هوایی آن محل، علایم و شواهد بسیار ارزشمندی را در رابطه با ویژگیهای ساختاری و جنبشی گسل شمال تبریز و فعالیت های نئوتکتونیکی و مورفو تکتونیکی آن در منطقه کوههای میشو در دسترس قرار می دهد. بررسی و تحلیل این علایم و شواهد معلوم می کند که جنبش های گسل شمال میشو، عمدتاً به صورت راستالغز راستبر با مولفه شیب لغز معکوس صورت می گیرد و شکل گیری و تکامل اغلب اشکال زمین ریخت شناسی موجود در آن منطقه نیز ناشی از فعالیت های نئوتکتونیکی و موفوتکتونیکی گسل شمال میشو می باشد.

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى