نقش فعالیت های لرزه زمین ساختی در تکامل مورفوتکتونیکی دریاچه ارومیه و تشکیل پادگانه های ساحلی آن

دسته لرزه زمین ساخت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده افشین مستقیمی - یوسف ستار زاده - مهدی زارع
تاريخ برگزاری ۱۲ بهمن ۱۳۸۳


The role of seismotectonic activity on the morphotectonic evolution of Urumiyeh Lake and formation of its coastal terraces

Abstract:
The Urumiyeh lake with an area of ۵۰۰۰ square kilometers, located in the northwest of Iran and is considered as one of the most important geomorphic features of Iran. Results of recent investigations on the generation and evolution of this lake reveal that the seismotectonic activity within the lake and surrounding areas has played an important role in its generation and structural evolution. The present costal terraces and rivers down cutting are the most important evidence of these processes and the deformation distribution of extensional, right lateral movements during the generation and evolution of the Urumiyeh Lake area.

چکیده:
دریاچه ارومیه با مساحتی برابر با 5000 کیلومتر مربع, در شمال غربی ایران قرار دارد و یکی از مهمترین پدیده های ریخت زمین ساختی ایران محسوب می شود. از نتایج بررسی های انجام شده در رابطه با چگونگی پیدایش و تکامل زمین ساختی این دریاچه معلوم می شود که فعالیتهای لرزه زمین ساختی موجود در داخل دریاچه و مناطق پیرامون آن در پیدایش و تکامل ساختاری آن نقش اساسی بازی کرده است و دریاچه ارومیه به عنوان یک پدیده مورفوتکتونیکی در نتیجه فرو نشینی های منقطع و ناگهانی ناشی از تجدید فعالیت توام با زلزله سامانه ای از گسلهای پویای موجود در اطراف آن تشکیل شده است. پادگانه های ساحلی وحفر قائم بستر توسط آبراهه های موجود در مناطق ساحلی دریاچه از جمله مهمترین نشانه های این فرآیتد ها و توزیع دگرریختی متعلق به حرکات کششی و امتدادی راست گرد در روند تکوین و تکامل حوضه دریاچه ارومیه می باشند.

کلید واژه ها: آذربایجان غربى