بررسی هندسه ساختاری گسلها والگوی لرزه زمین ساخت منطقه بجنورد

دسته لرزه زمین ساخت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده وحید شاپسندی،یوسف ستارزاده ، حسین فتوت رودسری
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

:Abstract

Bojnoord is very active width a view to seismicity region, most of the active faults of region are: Kope-Dag, Jajrom, Esfrian, Kooh Salook and Gharju-e-robat fault. The out curb witness in tectonic maps (۱:۱۰۰۰۰۰ scale) and seismotectonic (۱:۱۰۰۰۰۰ scale) are sign of faulting in bojnoord area. The most trend of northwest-southeast fault and then the trend of northeast-southwest are jointed together in some areas. In these ۵۰ years recently, this region is signed huge earthquakes. The analysis of seism city type (sort) of a bore-mentioned with geology maps and historical and machinery of low deep (or shallow) earthquakes and finally occur in crust and have compatible strike slip with reverse component .The characteristics of seism city region are fault of earth , gravel-stone in mountainous, rock fall , change fountain (or source) and liquefaction. One can estimate time-pause and recurrence of seismic activity based on seismic distribution models.

چکیده :

بجنورد از نظر لرزه خیزی پهنه بسیار فعالی است.از جمله گسل های فعال منطقه می توان به گسل های کپه داغ، گسل جاجرم، گسل اسفراین، گسل کوه سالوک وگسل قرجه رباط می توان اشاره کرد.روند غالب گسل های منطقه شمال غربی – جنوب شرقی وسپس روند شمال شرقی – جنوب غربی است که در بعضی مناطق به یکدیگر الحاق شده اند. این گستره در 50 سال اخیر شاهد زمین لرزه های بزرگی بوده.بررسی الگوی لرزه خیزی منطقه مزبور با استفاده از نقشه های زمین شناسی وزلزله های تاریخی ودستگاهی نشان از این دارد که زمین لرزه های گستره بجنورد کم عمق بوده ودرنهایت در پوسته به وقوع پیوسته ودارای سازوکار امتدادلغز همراه با مولفه راندگی است.از ویژگی های لرزه خیزی منطقه می توان به گسیختگی های زمین، سنگ ریزش در محور های کوهستانی، زمین لغزش، تغییر آب چشمه ها و روانگرایی اشاره کرد. از الگوی توزیع لرزه ای می توان برآوردی از وقفه زمانی و وقوع مجدد فعالیت لرزه ای داشت.

کلید واژه ها: خراسان شمالى