سیر تکاملی پهنه گسلی امتدادلغز(سیر دگرشکلی لرزه ای)

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده سیدسعیدالرضااسلامی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

The Evolution of Strike-slip Fault Zone

(Seismic Deformation Evolution)

Eslami, Seyed Saeed, Ph.D


Abstract


The seismic deformation evolution of strike-slip fault zones is a basic problem in related studies. This research tries to inspect the mentioned subject via representing some stages for strike-slip fault-zone evolution and using field-based studies and experimental observations. In this manner, four stages are proposed: Embryonic, Youth, Maturity and Declining. Fault nucleation, propagation, linkage and creep respectively define these stages. Reactivation of fault segments, elementary (along-strike) linkage of fault segments and advanced (along-strike) linkage of them also separate the mentioned stages, respectively. According to proposed evolution for strike-slip fault zone, the stress is consumed for occurring deformation in embryonic stage and displacement in declining stage.

چکیده :

سیر دگرشکلی لرزه ای در پهنه های امتدادلغز یکی از مسائل بنیادی در مطالعه آن پهنه ها بشمار می رود. در این تحقیق تلاش شده است تا این موضوع با استفاده از مشاهدات تجربی (صحرایی و آزمایشگاهی) و از طریق معرفی مراحل مختلف تکاملی برای پهنه گسلی امتدادلغز مورد بررسی قرار گیرد. به این ترتیب چهارمرحله جنینی، جوانی، بلوغ و پیری برای پهنه گسلی امتدادلغز پیشنهاد شده است بطوریکه بترتیب فرایندهای هسته زایی، انتشار، پیوند و خزش گسلی شاخصه های هر مرحله می باشند. فعالیت مجدد قطعات گسلی، پیوند ابتدایی و پیوند پیشرفته آنها(در جهت طول) نیز بترتیب تفکیک کننده آن مراحل از یکدیگر محسوب می شوند. طبق این سیر تکاملی، استرس در مرحله جنینی عمدتا صرف دگرشکلی پهنه و در مرحله پیری صرف جابجایی رخداده روی پهنه می گردد.

کلید واژه ها: سایر موارد