مهاجرت قطعات گسلی در پهنه های امتدادلغز

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده سیدسعیدالرضااسلامی، ، محمدمهدی خطیب
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Migration of Fault Segments in Strike-slip Fault Zones

Eslami, Seyed Saeed, Khatib, Mohammad Mahdi

Abstract

The seismic deformation evolution of strike-slip fault zones (Eslami ۲۰۰۵) indicates a process called "Migration of Fault Segments" through which the activity of some fault segments is shifted to other fault segments. There are two main stages of this migration with different rates: primary and secondary. The process faces totally toward location of along-strike linkage of fault segments. This fault migration arises from fault propagation. Moreover, ending the migration is equal to ending the fault segmentation in strike-slip fault zone.

چکیده:
با دقت در سیر دگرشکلی لرزه ای پیشنهادی جهت پهنه های گسلی امتدادلغز (اسلامی 1383) فرایندی تحت عنوان مهاجرت قطعات گسلی در آن پهنه ها مشخص می گردد که طی آن، فعالیت برخی قطعات گسلی به برخی دیگر منتقل می شود. این مهاجرت به دو حالت اولیه و ثانویه قابل تبیین است بطوریکه نرخ مهاجرت ثانویه از اولیه بیشتر است. جهت کلی این فرایند از حواشی پهنه گسلی امتدادلغز بسمت روند وقوع پیوند امتدادی قطعات گسلی است. مهاجرت گسلی ناشی از انتشار گسلی است و پایان آن فرایند، به منزله پایان بحث قطعه بندی گسلی بلحاظ هندسی می باشد.

کلید واژه ها: سایر موارد