تحلیل خطرلرزه ای منطقه اسفیدان بجنورد به روش احتمالاتی

دسته لرزه زمین ساخت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده محمد آبدیده - منوچهر قرشی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳
Analiysis of seismicity risk for Bojnord Esfidan region by probability method.

m.abdideh- m.ghorashi

:Abstract

The area of study it is consist of distance about (R=۲۰۰KM) from the Esfidan village is longitude ۵۷.۳۴ and latitude ۳۷.۱۹ . Time and place of distribution of epicenters and seismicity parameters, were analyzed and also the reacquiring periods of earthquakes with different magnitude were obtained and finally risk analysis was carried out.

چکیده :

گستره مورد مطالعه محدوده ای به شعاع 200 کیلومتر از روستای اسفیدان با طول جغرافیایی 57و34 درجه وعرض جغرافیایی37و19 درجه را شامل میشود.توزیع زمان- مکان رومرکزها ونیز پارامترهای لرزه خیزی بررسی شده است. همچنین دوره وقوع مجدد زمینلرزه ها با بزرگی مختلف بدست آمده است و در نهایت آنالیز ریسک انجام گردید.

کلید واژه ها: خراسان شمالى