برآورد خطر و پهنه¬بندی زمینلرزه¬ای گستره شرق ایران

Abstract


Probabilistic seismic hazard assessment has been performed in eastern Iran (۵۵؛-۶۰؛E, ۳۲؛-۳۶؛N) and seismic zoning map of the region has been prepared. A total of ۴۴ potential seismic source zones in the region delineated as area sources for seismic hazard assessment based on geological, seismological and geophysical information. Because of insufficient earthquake data in potential sources, concept of spatial distribution function has been used for evaluation of seismicity parameters in each potential seismic source. Using the Campbell (۱۹۹۷) attenuation relationship, dividing the region to grids into ۰.۱؛ distances (longitude and latitude) and the SeisRiskIII computer program seismic hazard assessment carried out for a grid of points considering the concept of background seismicity. Horizontal peak ground accelerations for ۱۰% probability of exceedance in ۵۰ years (۴۷۵ years return period) and for ۶۳% probability of exceedance in ۵۰ years (۵۰ years return period) are estimated for the grid points and seismic zoning maps of region have been prepared.چکیده


برآورد خطر زمینلرزه به روش احتمالاتی برای گستره شرق ایران (N °36-°32 وE °60- °55) انجام گردیده و پهنه­بندی زمینلرزه­ای در این گستره انجام گرفته است. بر اساس کلیه اطلاعات زمین­شناسی, ژئوفیزیکی, زلزله­شناسی و زمینساختی موجود, تعداد 44 چشمه بالقوه زمینلرزه بصورت پهنه­ای تعیین شده است. به دلیل ناکافی بودن داده های زمینلرزه­ای در چشمه­های بالقوه زمینلرزه از مفهوم تابع توزیع فضائئ برای تعیین پارامترهای زلزله­خیزی در هر یک از چشمه های بالقوه زمینلرزه استفاده گردیده است. سپس با استفاده از رابطه تضعیف کمبل(1997) و بکارگیری برنامه کامپیوتری SeisRiskIII برآورد خطر زمینلرزه, با در نظر گرفتن مفهوم لرزه­خیزی زمینه, برای شبکه ای از نقاط با فواصل 1/0 درجه طول جغرافیایی و 1/0 درجه عرض جغرافیایی انجام شده است. بیشینه شتاب افقی جنبش زمین برای 10% احتمال افزایش در 50 سال (دوره بازگشت 475 سال) و 63% احتمال افزایش در 50 سال (دوره بازگشت 50 سال) محاسبه شده و نقشه­های پهنه­بندی خطر زمینلرزه برای گستره مورد مطالعه ارائه شده است.کلید واژه ها: سایر موارد