بررسی مورفوتکتونیک جنوب کوه شاهلرا در گردنه ُرخ مسیرتونل آبرسانی از کوهرنگ به زاینده رود

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده احمدی،اکبر - فرهودی، قدرت ا... - حاجی آقا محسنی، جاویدان
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

The investigation of morphotectonics of Southwest Sahlora Mountain in Rokh valleywater supply tunnel way of kohrang to Zayanderod

Ahmadi , Akbar – Farhoodi, Ghodrat Alah- Haji Agha Mohseni, Javidan


Abstract
The study is located in the structural zone of Sanandaj-Sirjan. According to the structure this zone form by the collision of the Arabian and Iranian plates, the study area consist of trust and reveres fault. Shahlora Mountain is one of the tectonic effects of the secondary structures in Sanandaj-sirjan. Based on the morphotectonic studies, structural trend of this mountain is accordant with the fault trend of Zagros and also indicated the relationship of this highland with the fault activity. The activity strike slip fault which is geometrically perpendicular to per-existing trust fault, lead to sinsistral and dextral displacements.The displacement rate of motioned fault is attested by structures which are represented in the text.

چکیده
منطقه مورد نظر در پهنه ساختاری سنندج- سیرجان واقع شده است. با توجه به ساختار این پهنه که در اثر برخورد صفحه عربی باصفحه ایران شکل گرفته است ناحیه مورد مطالعه دارای گسلهای تراستی و معکوس شده است.کوه شاهلرا از جمله تظاهرات تکتونیکی مربوط به ساختارهای ثانویه ایجاد شده در زون سنندج-سیرجان است. بر اساس مطالعات مورفوتکتونیک روند ساختاری این کوه منطبق بر روند گسلی زاگرس بوده و همچنین نشان دهنده ارتباط این ارتفاعات با فعالیت گسلی است.جابجایی از نوع dextral و sinistral درمنطقه حاصل فعالیت گسلهای امتداد لغز عمود بر گسلهای تراستی و معکوس میباشد. عامل کنترل کننده میزان جابجایی گسلهای مذکور را میتوان به ساختارهای موجود در منطقه نسبت داد.

کلید واژه ها: چهارمحال