لرزه خیزی و لرزه زمینساخت ناحیه ماکو با تاکیدی

دسته لرزه زمین ساخت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده آذر رضائی، محمدرضا قیطانچی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳Seismicity and seismotectonics of Maku region with emphasis on the ۲۹th April ۱۹۶۸ earthquake

Abstract


The region referred in this study as Maku is enclosed between ۴۴ and ۴۵ east longitudes and ۳۹ and ۳۹.۴۵ north latitudes. This region is one of the seismologically active regions in Iran and has experienced destructive earthquake in the past causing destruction and human loss. In this paper, first we present a detailed and reliable faults map of Maku and review the historical destructive earthquakes that have occurred in this region. Then, seismicity features from instrumental observations in the past ۱۰۰ years and the seismotectonic of the region from fault plane solutions of strong earthquakes are investigated. Finally, the locally recorded earthquakes in this region are analyzed and discussed with the presence of observed active faults.


چکیده


منطقه مورد مطالعه به طول جغرافیایی 45-44 درجه شرقی و عرض جغرافیایی 45/39-39 درجه شمالی قرار گرفته است. در این مطالعه زمین شناسی و زمین ساخت ماکو مورد بررسی قرار گرفته است . سپس گسل های فعال و بعد زلزله های تاریخی بررسی و نقشه هایی نیز در این زمینه تهیه شده است . در قسمت بعدی زلزله های قرن اخیر و بالاخره ساز و کار ژرفی زلزله های قوی و لرزه خیزی محلی مورد بررسی قرار میگیرد و یک جمع بندی کلی از این ناحیه صورت گرفته است.کلید واژه ها: سایر موارد