لیتواستراتیگرافی سازند الیکا در منطقه ری آباد( البرز شرقی)

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده رضا ‌سلامتی- سیدعلی‌آقانباتی- عبدالله سعیدی- محمودرضا مجیدی فرد
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳Litostratigraphy of Elika Formation in the Rey Abad area(Eastern Alborz)
R. Salamati-S. A. Aghanabati-A. Saidi-M. R. Majidi fard

Abstract:

The studied section has a thickness of ۳۳۳.۸m, and is located along the Miamay-Jajarm road (Northeast of Ray-abad village). The coordinates are N۳۶°, ۴۵’, ۰۷’’ & E ۵۵°, ۵۰’, ۰۹’’ (Eastern Alborz).

The study area regarding to characters such as thickness, Lithological diversity and occurrence of the Spatian Amonoieds (Tirolites) argillaceous limestone is among the best section for Triassic succession in Rey-abad sheet (Scale ۱:۱۰۰۰۰۰).

In this area, Elika formation contains detritus facies in lower part and mostly calcareous deposits in upper parts. Elika formation with Early–middle Triassic (Scythian-Ladinian) age was deposited in a platform environment. In studied area the Elika formation is covered by unconsolidated Quaternary deposits and disconformably covers the Mobarak formation. But in eastern area the Shemshak formation (Rhaeto-Lias) disconformably covers (with basal bauxite and laterite) the Elika formation.

The Elika formation includes of silisiclastic and carbonate lithofacies. Carbonate lithofacies were deposited in storm and normal conditions.

The basal detritus members are deposited in shallow depth (Beach deposits) and the others have barrier facies toward open marine facies of continental shelf of Elika basin.

The Paleo-thethys suturing along Iran and Turan plates did not occurred synchronously. Therefore we consider the middle-upper Triassic hiatus in studied area are related to the suturing between Iran and Turan in lower Triassic.

چکیده :

برش ری آباد به ضخامت 8/333 متر در مسیر جاده میامی به جاجرم ، بعد از روستای ری آباد ، در مختصات GPS : N ; 36 / 45 / 07 & E ; 55 / 50 / 09 - Elevation : 1114 m ) ) واقع شده است ( زون البرز خاوری ) . این محل، از نظر ستبرای سازند ، ترکیب لیتولوژیکی و دارا بودن افق مارنی- آهکی آمونوئیددار(Tirolites)به سن spathian ،از بهترین محل های برش در این محدوده می باشد.این سازند از رخساره های آواری در بخش پایینی و رخساره های کربناته در بخش های بالایی تشکیل شده است که در زمان تریاس پیشین – میانی ؟ ( Scythian – Ladinian) در محیط پلاتفرمی رسوب کرده است . این توالی در مرز زیرین خود بواسطه ناپیوستگی فرسایشی (Disconformity ) بر روی سنگ آهک های متوسط لایه خاکستری رنگ سازند مبارک به سن (Visean ) قرار دارد .در این بررسی ها نهشته های سازند الیکا شامل رخساره های سنگی تخریبی و کربناته اند که نهشته های کربناته نیز دربردارنده رخساره های نهشته شده در شرایط طوفانی و شرایط آرام هستند.سنگ های تخریبی بخش زیرین سازند الیکا را می توان متعلق به نواحی کم ژرفا (ساحلی)ودو بخش دیگر را مربوط به مناطق مختلف سد(Barrer ) به سمت دریای باز(Open marine)،درسکوی قاره (platform) دریای الیکا دانست. در این برش حد بالایی سازند الیکا توسط رسوبات کواترنری (Quaternary) پوشیده می شود ، ولی درخاور این برش، سازند الیکابا یک ناپیوستگی فرسایشی توسط سازند شمشک ( با قاعده بوکسیت و لاتریت ) به سن تریاس پسین– ژوراسیک پیشین پوشیده شده است با توجه به اینکه برخورد حاشیه شمالی صفحه ایران با حاشیه جنوبی توران و در نتیجه بسته شدن اقیانوس پالئوتتیس، در تمام این حاشیه در یک زمان صورت نگرفته است، شاید بتوان زمان برخورد در منطقه مورد مطالعه را به علت نبودن نهشته های تریاس میانی- بالایی، به زمان بعد از تریاس پایینی (تریاس میانی)نسبت داد.

کلید واژه ها: سایر موارد