بایواستراتیگرافی سکانس رسوبی حفاری شده در چاه دانان – ۱ واقع در دزفول شمالی، جنوب ایران

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده مهرناز عظیما - محمدقویدل سیوکی- سیدعلی آقانباتی<br>
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

۱- Neoalveolina melo curdica zone # ۶۱ (Wynd , ۱۹۶۵ )

۲- Elphidium sp.۱۴ – Miogypsina assemblage subzone # ۲ a ( Adams & Bourgeois,۱۹۶۷)

۳- Globigerina spp. assemblage zone # ۵۵ (Wynd , ۱۹۶۵)

۴- Globorotalia cerro – azulensis – Hantkenina assemblage zone # ۵۲ (Wynd , ۱۹۶۵ )

۵- Truncorotaloides - Porticulasphaera - Globorotalia spinulosa assemblage zone # ۴۷ (Wynd , ۱۹۶۵ )

- ۶ Globorotalia rex - Globorotalia aragonensis Globorotalia formosa assemblage zone #۴۵ (Wynd , ۱۹۶۵ )

۷- Globorotalia velascoensis - Globorotalia pseudomenardii assemblage zone # ۴۲(Wynd, ۱۹۶۵ )

۸- Globorotalia–Globigerina-Globigerina daubjergensis assemblage zone#۴۱(Wynd,۱۹۶۵)

۹- Globotruncana stuarti - Pseudotextularia varians assemblage zone # ۳۹ (Wynd ,۱۹۶۵)

۱۰- Omphalocyclus - Loftusia assemblage zone # ۳۷ (Wynd , ۱۹۶۵ )

۱۱- Globotruncana elevata elevata zone # ۳۳ (Wynd , ۱۹۶۵ )

۱۲ - Ventilabrella ( Planoglobulina ) subzone # ۳۳a(Wynd , ۱۹۶۵ )

- ۱۳ Rotalia sp. ۲۲ – algae assemblage zone # ۳۰ (Wynd , ۱۹۶۵ )

۱۴ - Nezzazata - alveolinids assemblage zone # ۲۵ (Wynd , ۱۹۶۵ )

۱۵ - Rudist debris zone #۲۴ (Wynd , ۱۹۶۵ )

۱۶ - Oligostegina facies # ۲۶ & ۲۳ (Wynd , ۱۹۶۵ )

۱۷- Hemicyclammina - Orbitolina assemblage zone #۱۹ (Wynd , ۱۹۶۵ )

۱۸ - Hensonella - Orbitolina - Choffatela assemblage zone#۱۶ (Wynd , ۱۹۶۵ )


Abstract

Micropaleontological investigation was carried out on ۱۱۳۰ thin-sections from the drilled sequence of Danan well # ۱ .Based on paleontological data, in descending stratigraphical order, this drilled sedimentary sequence is divided into the Agha-Jari,

Mishan , Gachsaran , Asmari , Pabdeh , Gurpi , Ilam , Sarvak, Kazhdumi and Dariyan formations. Based on stratigraphical distribution of microfossils, ۱۸ biozones were established throughout the drilled sedimentary sequence of this well that they are listed in descending stratigraphical order as the following:

۱. Neoalveolina melo curdica zone # ۶۱ (Wynd , ۱۹۶۵)

۲. Elphidium sp. ۱۴-Miogypsina assemblage subzone # ۲a (Adams & Bourgeois , ۱۹۶۷)

۳. Globigerina spp. assemblage zone # ۵۵(Wynd , ۱۹۶۵)

۴. Globorotalia cerro-azulensis-Hantkenina assemblage zone # ۵۲(Wynd , ۱۹۶۵)

۵. Truncorotaloides - Porticulasphaera - Globorotalia spinulosa assemblage zone # ۴۷(Wynd , ۱۹۶۵)

۶. Globorotalia rex- Globorotalia formosa- Globorotalia aragonensis assemblage zone # ۴۵(Wynd , ۱۹۶۵)

۷. Globorotalia velascoensis – Globorotalia pseudomenardii assemblage zone # ۴۲(Wynd , ۱۹۶۵)

۸. Globorotalia-Globigerina-Globigerina daubjergensis assemblage zone#۴۱(Wynd,۱۹۶۵)

۹. Globotruncana stuarti- Pseudotextularia varians assemblage zone # ۳۹(Wynd , ۱۹۶۵)

۱۰. Omphalocyclus – Loftusia assemblage zone # ۳۷(Wynd , ۱۹۶۵)

۱۱. Globotruncana elevata elevata zone # ۳۳(Wynd , ۱۹۶۵)

۱۲. Ventilabrella (Planoglobulina) subzone # ۳۳a (Wynd , ۱۹۶۵)

۱۳. Rotalia sp.۲۲-algae assemblage zone # ۳۰(Wynd , ۱۹۶۵)

۱۴. Nezzazata – alveolinid assemblage zone # ۲۵(Wynd , ۱۹۶۵)

۱۵. Rudist debris zone # ۲۴ (Wynd, ۱۹۶۵)

۱۶. Oligostegina facies # ۲۶ & ۲۳ (Wynd, ۱۹۶۵)

۱۷. Hemicyclammina-Orbitolina assemblage zone # ۱۹ (Wynd, ۱۹۶۵)

۱۸. Hensonella-Orbitolina-Choffatela assemblage zone # ۱۶ (Wynd, ۱۹۶۵)

چکیده :
این مقاله بر اساس بررسی و مطالعه دیرینه شناسی روی1130 اسلاید میکروسکوپی از توالی رسوبی چاه دانان-1 واقع در میدان نفتی دزفول شمالی تهیه و تنظیم شده است . بر طبق این مطالعه ، توالی رسوبی این چاه از بالا به پایین به سازندهای آغاجاری ، میشان ، گچساران ، آسماری ، پابده ، گورپی ، ایلام ، سروک ، کژدمی و داریان تقسیم می شود. در این مطالعه با توجه به انتشار چینه شناسی میکروفسیلها ،18 بیوزون در توالی رسوبی این چاه مشخص گردید که این بیوزونها بطور خلاصه از بالا به پایین عبارتند از

کلید واژه ها: خوزستان