بایواستراتیگرافی سازند های آسماری تا سروک در چاه

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده محمد سعید شریعت زاده - محمد قویدل سیوکی - علی میثمی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

_Abstract :

The Palangan well # ۱ was drilled in ۱۹۸۱ by the National Iranian Oil Company. A detailed paleontological study was carried out on the cutting samples of drilled sequence of this well. The study was undertaken in order to establish the well-known biozones of the Zagros basin throughout the drilled sequence of Palangan well # ۱. A total of ۸۷۱ thin-sections were prepared from the drilled sequence of this well and they were studied under microscope . Likewise , the Qaleh- Nar # ۲ (۱۴۰۰ thin –sections at ۴۰ km northern Andimeshk city) and Lab-e- Sefid # ۱(۶۰ km northeastern Dezful city) were investigated again in order to correlate with the Plangan # ۱. As a result, ۷۹ microfauna and microflora were identified and they were arranged in fifteen biozones as the followings:

۱- Neoalveolina melo crdica zone # ۶۱

۲- Austrotrillina howchini-Peneroplis evolutus assemblage zone # ۵۹

۳- Lepidocyclina-operculina-Ditrupa assemblage zone # ۵۶

۴- Globigeina spp. assemblage zone # ۵۵

۵- Globorotalia cerro-azulensis/Hantkenina assemblage zone # ۵۲

۶- Turuncorotaloides-Porticulasphaera-Globorotalia spinulosa assemblage zone # ۴۷

۷- Globorotalia rex/Globorotalia aragonensis, Globorotalia formosa assemb;age zone # ۴۵

۸- Globorotalia velascoensis-Globorotalia pseudomenardii assemblage zone # ۴۲

۹- Globorotalia Globigerina-Globigerina daujergensis assemblage zone # ۴۱

۱۰- Globotruncana stuarti, Pseudotextularia varians assemblage zone # ۳۹

۱۱- Globotruncana elevata elevata zone # ۳۳

۱۲- Globotruncana ventricosa concavata/carinata assemblage zone # ۳۲

۱۳- Valvulammina-Dicyclina assemblage zone # ۲۹

۱۴- Nezzazata-Alveolonid assemblage zone # ۲۵

۱۵- Oligostegina facies zone # ۲۶ facies

Based on the above-mentioned biozones, the drilled sequence of Palangan well # ۱, in dencending stratigraphical order can be divided into the Asmari , Pabdeh , Gurpi , Ilam and Sarvak formations.

Beside of the biozones, the electrical logs (gamma & sonic logs) were also used for differenciation of the above-mentioned rock units, in order to determine the true thickness each rock unit and to estimate the real amount of hydrocarbon in reservoir rocks.

Likewise, the lithological and paleontological data of Palangan well # ۱ were correlated with those of Qaleh - Nar well # ۲ and Lab-e-Sefid well # ۱, resulting in trend of lithological and paleontological changes. Based on the above-mentioned biozones, there are two hiata throughout the drilled sequence of Palangan well # ۱ , Qaleh - Nar well # ۲ and Lab-e-Sefid well # ۱. The first hiatus occurs in Gurpi formation , encompassing the Late Maestrichtian.The second hiatus is present between the Ilam and Sarvak formations , including the Coniacian strata.

چکیده :

چاه پلنگان -1 در سال ( 1981)1359 ، توسط شرکت ملی نفت ایران در حوضه دزفول شمالی حفاری گردید . به منظور معرفی و شناسایی واحدهای زیست چینه ای (biozonation)، تعداد 871 مقطع نازک میکروسکوپی از خرده سنگ های ( cutting samples ),واحد های سنگ چینه ای حفاری شده (4850 متر) دراین چاه تهیه و مورد مطالعه قرار گرفت. علاوه بر این چاه ، نمونه های مر بوط به چاه قلعه نار –2 ( با تعداد 1400اسلاید در40کیلومتری شمال اندیمشک) ونیز اطلاعات چاه لب سفید-1( در60کیلومتری شمال شرق دزفول مورد مطالعه قرار گرفت  در این مطالعه رویهمرفته 79 گونه میکروفسیل مشخص گردید که بر مبنای انتشار چینه شناسی آنها در15 واحد زیست چینه ای به شرح زیر تنظیم گردید :
تطابق چینه ای مورد استفاده قرار گرفت .بدین تر تیب با تهیه چارت تطابقی چاههای فوق ، روند تغییرات واحدهای زیست چینه ای و سنگ چینه ای ترسیم گردید  همجنین در این مطالعه دو ناپیوستگی در سکانس رسوبی چاههای مورد مطالعه مشخص شد.اولین نبود چینه شناسی در سازند گورپی وجود دارد که این نبود زمین شناسی ، رسوبات مربوط به مائستریشتین بالایی (Late Maestrichtian ) را در بر می گیرد  دومین نبود چینه شناسی بین سازند ایلام و سروک قرار دارد که این نبود چینه شناسی ، رسوبات کنیاسین (Coniacian ) را شامل می شود 

1-Neoalveolina melo curdica zone #61

2-Austrotrillina howchini-Peneroplis evolutus assemblage zone #59

3- lepidocyclina-operculina-Ditrupa assemblage zone # 56

4- Globigerina spp. Assemblge zone # 55

5-Globorotalia cerro-azulensis/Hantkenina assemblage zone # 52

6- Truncorotaloides-Porticulasphaera-Globorotalia spinulosa assemblage zone # 47

7- Globorotalia rex/Glta.aragonensis, Glta. formosa assemblage zone # 45

8-Globorotalia velascoensis-Globorotalia pseudomenardii assemblage zone # 42

9- Globorotalia Globigerina-Globigerina daubjergensis assemblage zone # 41

10- Globotruncana stuarti, Pseudotextularia varians assemblage zone # 39

11- Globotruncana elevata elevata zone # 33

12-Globotruncana ventricosa concavata/carinata assemblage zone # 32

13- Valvulammina-Dicyclina assemblage zone # 29

14- Nezzazata-alveolinid assemblage zone # 25

15- Oligostegina facies zone # 26 facies

بر مبنای واحدهای زیست چینه ای فوق سکانس حفاری شده در این چاه از بالا به پایین به واحدهای سنگ چینه ای آسماری ، پابده ، گورپی ، ایلام و سروک تقسیم گردید  در تفکیک واحدهای سنگ چینه ای نیز از نمودارهای الکتریکی چاه پپمایی از قبیل نمودارهای گاما و صوتی ( Gamma and Sonic well logs ) استفاده شد تا بدینوسیله ضخامت واقعی هر واحد سنگ چینه ای تعیین و برآورد مقدار هیدروکربور ذخیره شده در واحدهای سنگ چینه ای مخزنی بصورت واقعی تعیین شود  در این مطالعه علاوه بر چاه پلنگان -1 ، اطلاعات زمین شناسی مربوط به چاههای قلعه نار -2 و لب سفید -1 جهت

کلید واژه ها: سایر موارد