بایو¬استراتیگرافی بخش فوقانی سازند آیتامیر بر مبنای

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده فاطمه هادوی و هدی موسی زاده
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Calcareous nannoplankton from Itamir Formation

In Shoorab (Kopet-Dogh Range)

F.Hadavi and H.Mousazadeh

Abstract Itamir Formation consists of glauconitic sandstone and olive-green shale traceable throughout the Kopet-Dogh Range between the black shale of Sanganeh Formation below, and light colored marls of Abderaz Formation above (Stocklin, ۱۹۷۱). For the first time ۲۴ samples are taken for examination from shaley part of Itamir Formation. As a result of this study ۱۸ genera and ۲۹ species of nannofossils are introduced. Based on the obtained nannofossils,the age of this formation in studied area is Cenomanian-Santonian.

چکیده :

سازند آیتامیر شامل دو بخش ماسه سنگ گلاکونیتی و شیل سبز زیتونی است. این سازند بر روی شیل های تیره رنگ سازند سنگانه و زیر مارن های سازند آب دراز قرار گرفته است (اشتوکلین، ۱۹٧۱). در این مطالعه تعداد ۲۴ نمونه از شیل های فوقانی سازندآیتامیر برداشت شده و بر مبنای نانوپلانکتون های آهکی مورد بررسی قرار گرفته اند. در این بررسی برای نخستین بار تعداد ۱۸ جنس و۲۹ گونه ازنانوپلانکتون های آهکی معرفی و عکسبرداری گردیده اند. بر اساس گونه های شناسایی شده، سن نهشته های مذکور از بخش مطالعه شده سازند آیتامیر سنومانین- سانتونین است.

کلید واژه ها: سایر موارد