معرفی ایکنوفسیلهای جدید از سازند سلطانیه در برش الگو

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده علی اصغر ثیاب قدسی- بهاالدین حمدی- محمدحسین آدابی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

New Ichnospecies from Soltanieh type section

(NE of Zanjan)

Abstract:

Based on new systematic study of the ichnofossils of Soltanieh Formation in eastern Zanjan two new ichnospecies for the first time has been recognized .

These ichnospecies consist of: Psammichnites giga ( Torell ۱۸۶۸), Bergaueria perata (Prantl۱۹۴۵).

These ichnospecies are attributed to Lower Cambrian and developed in the Cruziana ichnofacies (Seilacher., ۱۹۷۰).

These ichnospecies indicate low rate of sedimentation and shallow quiet-water setting below the daily wave base but above the storm-wave base .

چکیده:

بر اساس مطالعات سیستماتیک جدید بر روی ایکنوفسیلهای موجود در سازند سلطانیه واقع در روستای چپغلو (جنوبشرق شهرستان سلطانیه) دو گونه جدید ایکنوفسیل در ایران برای اولین بار گزارش میشود.
ایکنوفسیل های جمع آوری شده شامل: isp Psammichnites isp ,Bergaueria بوده و با توجه به موقعیت زیست چینه ای آنها .متعلق به کامبرین پیشین می باشند و لذا سن توالیهای رسوبی ، کامبرین پیشین تعیین میشود.این یکنو فسیل ها از نظر عمق سنجی (Bathymetry) معمولا" در رخساره کروزیانا (Cruziana Facies ) ظاهر میشوند (Seilacher 1970).

کلید واژه ها: سایر موارد