مطالعه آستراکودهای سازند آب‌تلخ در برش الگو

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده حسن نریمانی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

The study of Ostracoda in type section of the Ab-Talkh Formation

Abstract

As ostracoda have great value and importance from the viewpoint of ecology, paleoecology and biostratigraphy, this study focuses on the study of ostracoda in type section of the Ab-Talkh Formation occurring in the Kopet-Dagh Basin, NE Iran. The ostracode faunas characterize the different parts of a platform as indicated by the mixture of inner to middle neritic genera Xestoleberis, Haplocytheridea, Cytherelloidea and of outer neritic ones Trachyleberidea. The dominance of Bairdiidae together with the genus Brachycythere supports this interpretation. On the basis of stratigraphical ranges of index species, the upper Coniacian to Maastrichtian ages were proposed for sedimentation of the Formation.


چکیده

با توجه به ارزش و اهمیت زیادی که آستراکودها از لحاظ بوم‌شناسی، دیرینه‌بوم‌شناسی و زیست‌چینه‌نگاری دارند، آستراکودهای برش الگوی سازند آب‌تلخ که در حوضه رسوبی کپه‌داغ، شمال شرق ایران، قرار دارد مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. فونای آستراکود مشخص کننده محیط رسوبگذاری در بخش‌های مختلف یک سکو است، به طوری‌که جنس‌های Xestoleberis، Haplocytheridea و Cytherelloidea مختص به بخش‌های نریتیک داخلی تا میانی و جنس Trachyleberidea مختص به بخش نریتیک بیرونی است. وفور خانواده‌ی بردییده به همراه جنس Brachycythere موید این مطلب است. بر اساس محدوده‌ی چینه‌شناسی گونه‌های شاخص برای زمان رسوبگذاری سازند سن کنیاسین بالایی تا مائس‌تریشتین پیشنهاد می‌شود.

کلید واژه ها: سایر موارد