مطالعه تجمع رادیولرهای کرتاسه درناحیه بیرجند (شرق ایران)

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده سیداحمد بابازاده، سید محمد ها شمی و انسیه بهدانی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Faunal assemblages of Cretaceous Radiolaria from Birjand region in eastern Iran

Seyed Ahmad BABAZADEH , Seyed Mohammad HASHEMI and Ensieh BEHDANI


ABSTRACT:
This paper presents the results of investigations on radiolarian faunas from the Cretaceous ophiolitic melange of Sahlabad province in eastern Iran. The radiolarian assemblages ranging in age from Late Barremian to Cenomanian are here reported from red siliceous sedimentary rocks in two distinct areas (Eshkaftu area and Fanud area). In particular, Late Albian radiolarian assemblage (composed of about ۱۰ species) was collected from red argillaceous cherts of the Eshkaftu area (North of Borjand). Two radiolarian assemblages have been yielded by red cherts in Fanud area (South of Birjand). Faunal assemblage I (composed of ۷ species) is attributed to Late Barremian-Early Aptian and the faunal assemblage II (characterized by the occurrence of about ۸ species) is dated Albian-Cenomanian in Fanud area. This is the first finding of Early Cretaceous radiolarian in Sahlabad province (eastern part of Lut Block). All of these rocks were considered so far to be not older than Early Cretaceous. These faunal assemblages were documented from deep marine basin and can be related to Tethyan radiolarites (Babazadeh & De Wever, ۲۰۰۴)

چکیده:

این مقاله، نتایج حاصل ازتجمع رادیولرها را درملانژ افیولیتی کرتاسه از ایالت سهل آباد درشرق ایران معرفی می کند. تجمع رادیولرها درسنگهای سیلیسی قرمز رنگ با گسترش سنی بارمین بالایی تا سنومانین دردو ناحیه کاملا مجزا : ناحیه اشکفتو وناحیه فنودگزارش می شود. بویژه تجمع رادیولرهای آلبین بالایی (حدودا مرکب از10گونه) درناحیه اشکفتو(شمال بیرجند) ازچرتهای رسی قرمزرنگ جمع آوری شده است. دوتجمع رادیولرها درناحیه فنود(جنوب بیرجند) ازچرتهای قرمزرنگ مشخص شده است. تجمع جانوری I( مرکب از7گونه) مربوط به سن بارمین بالایی ـ آپسین زیرین وتجمع جانوری II (مرکب از8گونه) مربوط به زمان آلبین ـ سنومانین است. این تعیین سن توسط رادیولرهابرای اولین باردرایالت سهل آباد (بخش شرقی بلوک لوت) گزارش می شود. تمام سنگهای مشاهده شده دراینجا نمی توانند قدیمی تر ازکرتاسه زیرین باشند. این تجمع جانوری مربوط به مناطق عمیق دریا به رادیولاریت های حوضه تتیس نسبت داده می شود (بابازاده و دو وور، 2004).

کلید واژه ها: خراسان جنوبى