بیواستراتیگرافی کونودونتهای پالئوزوئیک یسین در برش سربندان واقع در شمال خاوری تهران

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده بهاءالدین حمدی - پریساسید صدقیانی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Abstract :

with examinations and studies in Sarbandan section determined that of late paleozoic geology systems sediments only carboniferous sediments is biostratigraphy

studiable , because this section has loacking Devonian sediments in lower and Permian carbonate sediments in upper , too and Triassic sediments with

carboniferous has connection with only polymeter of sandstone in lower and polymeter laterite in upper , then for understanding that how paleozoic sediments

with mesozoic sediments has connected , I studied in conodonts of lower triassic,too.

چکیده :

در بررسیها و مطالعات انجام شده در برش سربندان معلوم گردید که از رسوبات سیستم های زمین شناسی پالئوزوئیک پسین فقط رسوبات کربونیفراز نظر بیواستراتیگرافی قابل مطالعه است زیرا که این برش فاقد رسوبات دونین درزیر و همچنین رسوبات کربناتی پرمین دربالااست و ارتباط رسوبات تریاس با کربونیفر فقط توسط چند مترماسه سنگ در زیر و چند متر لاتریت در بالا میباشد لذا جهت روشن شدن چگونگی پیوند رسوبات پالئوزوئیک با مزوزوئیک با توجه به نبود رسوبات کربناتی پرمین بناچار مطالعه بر روی کونودونتهای قاعده تریاس نیز انجام یذیرفت .

کلید واژه ها: تهران