معرفی یک زیر خانواده یک جنس و دو گونه جدید از مرجانهای رگوزا دونین پسین در سازند خوش ییلاق (شمال شرق شاهرود)

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محمدعباسی -علیرضاعاشوری-کاوه خاکسار
تاريخ برگزاری ۱۳ بهمن ۱۳۸۳

A new subfamily, a new genus and teo new coral species (Late Devonian) fro, the Khoshyeilagh Formation (NE Shahrood, Iran)


B. M. Kordghadimi, A. R. Ashouri, K. Khaksar

Abstract


Khoshyeilagh Formation as a fossiliferus stratigraphical unit, Devonian in age, croups out in the eastern Alborz Mountain. In the present research corals of a section of the Khoshyeilagh Formation in the Mighan village (۳۵ km NE Shahrood) has been studied. A new subfamily (Alborziphyllinae), a new genus (Alborziphyllum) and two new species (Alborziphyllum ferdowsiense and Alborziyphyllum lonsdaleiforme) have been described and introduced.

چکیده
سازند خوش ییلاق یکی از واحدهای چینه ای فسیلی فر است که عمدتا سن دونین را نشان داده و در البرز شرقی از گسترش وسیعی برخوردار است. تحقیقات حاضر مرجانهای برشی از سازند خوش ییلاق در ناحیه میقان (35 کیلومتری شمال شرق شاهرود) را مورد بررسی قرار داده و منجر به معرفی یک زیرخانواده جدید Alborziphyllinae، یک جنس جدید Alborziphyllum و دو گونه جدید Alborziphyllum ferdowsiense و Alborziyphyllum lonsdaleiforme شده است.

کلید واژه ها: سمنان