بررسی زیست چینه ای و پالئوژئوگرافی نهشته های آهکی دونین پسین در شمال و شمال غرب اسفراین به کمک مرجانها

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده کردقدیمی، براتمحمد؛ عاشوری، علیرضا؛ خاکسار، کاوه
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


Biostratigraphy and paleogeography of the Late Devonian limeston in north and northeast of Esfraien and corals
B. M. Kordghadimi, A. R.  Ashouri, K. Khaksar
Abstract
Corals are one of the main fossil group in the Late Devonian rocks in north and northeast of Esfaraien. Environmental sensitivity and lak of mobility factors in corals, make them excellent tools for paleogeographic and ecological zonation. Based on these general reasons, two ecological zone determinated in this study. The first one is related to near shore shallow water are composed of large and dissepimentary rugosa coral with Frasnian age and semiplagic basinal environment are composed small and solitary aulose's corals with Famennian age.The existence of  aulos's corals in  Late Devonian (Famennian) of study  area and  the presence of these spicese in other regions in the eastern Alborz, shows that a uniqe sea was coverd this region with similar conditioin.
 

چکیده

مرجانها از جمله مهمترین گروههای فسیلی نهشته های دونین پسین در منطقه شمال و شمال غرب اسفراین می باشند.

این جانوران  به دلیل حساس بودن نسبت به شرایط زیستی و بنتیک بودن،  از ابزار های مهم و مفید برای تعیین زونهای اکولوژیکی و جغرافیای زیستی قدیمه به شمار می آیند. بر این اساس در مطالعات حاضر دو زون اکولوژیکی تشخیص داده شده است: 1- زون اکولوژیکی مربوط به محیط کم عمق و پرانرژی که حاوی مرجان های درشت و دیس اپی منت دار با سن فرازنین است و 2- زون اکولوژیکی مربوط به محیط کم انرژی و حاوی مرجانهای انفرادی کوچک و متوسط آئولوس دار با سن فامنین.  وجود مرجانهای آئولوس دار در دونین پسین (فامنین) در منطقه مورد مطالعه و مناطق دیگری از البرز شرقی حاکی از این است که دریای واحدی با شرایط یکسان البرز شرقی را می پوشانده است.

کلید واژه ها: خراسان شمالى