فسیل اسبهای یافت شده در مراغه

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده الناز پریزاد، و زین العابدین پورابریشیمی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳THE HORSES FOSSIL THAT DISCOVERED IN MARAGHEH


By:Parizad.E and Poorabrishami. Z۶>
ABSTRACT

Based upon the facial morphology of the cranium, there appear to be least four Groups of hipparonine horses in the Vallesian and Turolian (late Miocene) record of France, Germany, Greece, Spain, northern Africa, and Iran . At least three of these groups appear to be represented by more than a single species . All of these species commonly have been referred to a single genus, Hipparion, but the presence of three or four multi – species groups suggests that the commonly employed two – fold taxonomic

(single genus with many species) will need modification to express phylogenetic hypotheses advanced to explain the relationships among them.

چکیده :
براساس مورفولوژی جمجمه، به نظر می‌رسد آنها نهایتاً چهار گروه از اسبهای هیپاریونین hipparionine در والسین Vallesian و تورولین Turolian (میوسن پایانی) باشند که در فرانسه، آلمان، یونان، اسپانیا، آفریقای شمالی و ایران ثبت شده است. نهایتاً سه تا از این گروهها به نظر می‌رسد با بیش از یک گونه واحد نشان داده شده باشند. همه این گونه‌ها عموماً به یک جنس واحد مربوط بوده‌اند، هیپاریون، اما حضور یک یا چهار گروه چند گونه‌ای پیشنهاد می‌شود که عموماً سیستم رده‌بندی دو طرفه (جنس واحد با گونه‌های زیاد) استفاده می شود و شرح رابطه بین آنها به توضیح فرضیه فیلوژنیک پیشرفته احتیاج خواهد داشت.

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى