پالینواستراتیگرافی سازند کشف رود در برش سنجدک، جنوب شرق مشهد

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده فرشته سجادی و افسانه ده بزرگی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Palynostratigraphy of the Kashafrud Formation in Senjedac Section, southeast of Mashhad

Abstract:

The palynological investigation of the Kashafrud Formation in Senjedac Section has been done. This section which is situated in southeast of Mashhad, east of Fariman, contains of shale, sandstone and Conglomerate with a thickness of about ۱۶۵۱ meters. ۵۰ samples of black shale and fine grain sandstone of this section selected and ۲۵۰ palynological slides were prepared. In this study ۴۷ species of spores (distributed among ۳۰ genera), and ۱۵ species of pollen (distributed among ۸ genera) are particulary abundant (in contrast with dinoflagellates and fungal spores associated with foraminiferal test lining). ۱۹ species of spore & pollen has been reported for the first time from Iran. Disappearance of Striatella seebergensis and appearance of Contignisporites burgeri indicate a Bathonian age for the upper part of the studied section and a Bajocian age for the lower part of the section, which corroborates the faunal (amonites contents) testimony. The presence of Converrucosisporites pricei, Osmundacidites senectus, Murospora florida, Retitriletes facetus, Sellaspora asperata, Concavissimisporites verrucosus Tuberculatosporites westbournensis testified this age determination. According to abundant presence of Klukisporites , Dictyophyllidites and compare with the zones which identified in Australia by Fillatof (Fillatof, ۱۹۷۵) with the name Dictyophyllidites Assemblage Subzone and in Iran & Afghanistan by Ashraf (Ashraf, ۱۹۷۷) with the name Ischyosporites variegatus - Duplexisporites problematicus zone a Middle Jurassic (Bajocian - Bathonian) age was proposed for this section. In Senjedac section ۲ biozones (Striatella seebergensis Range Zone & Contignisporites burgeri Range Zone) were regionally established.

چکیده:

به منظور مطالعه پالینومورفهای موجود در سازند کشف رود، برش چینه شناسی سنجدک انتخاب گردید. این برش که در جنوب شرقی مشهد، شرق فریمان در ناحیه گردنه سنجدک واقع شده است شامل تناوبی از شیل، ماسه سنگ و کنگلومرا به ضخامت 1651 متر می باشد. تعداد 50 نمونه از شیل سیاه رنگ و ماسه سنگ دانه ریز این برش برداشت گردید و 250 اسلاید جهت مطالعه پالینولوژیکی تهیه شد. پالینومورفهای نسبتا متنوع و با درجه حفظ شدگی نسبتا خوب در نهشته های سازند کشف رود در برش چینه شناسی مورد مطالعه وجود دارد. در این میان 47 گونه متعلق به 30 جنس اسپور و 15 گونه متعلق به 8 جنس پولن (مربوط به گیاهان خشکی) در مقایسه با سایر گروههای پالینومورف (مانند داینوفلاژله ها، اسپور قارچها و آستر داخلی پوسته فرامینیفرها) تنوع و فراوانی بیشتری دارند. 19 گونه اسپور و پولن برای اولین بار از ایران گزارش می شود. با توجه به انقراضStriatella seebergensis و ظهورContignisporites burgeri زمان باتونین برای قسمت بالایی و زمان باژوسین برای قسمت زیرین برش مورد مطالعه تعیین می گردد که با سن تعیین شده توسط آمونیتها مطابقت دارد. حضور اسپورهای

Osmundacidites senectus, Murospora florida, Converrucosisporites pricei,

Concavissimisporites verrucosus Retitriletes facetus, Sellaspora asperata, Tuberculatosporites westbournensis

نیز دلیلی دیگر بر متعلق بودن رسوبات برش مورد مطالعه به ژوراسیک میانی می باشد. با توجه به حضور فراوان جنسهایKlukisporites ، Dictyophyllidites و مقایسه با زونهای پالینومورف معرفی شده در استرالیا توسط فیلاتف (Fillatof, 1975) به نام Dictyophyllidites Assemblage Subzone و معرفی شده در ایران و افغانستان توسط اشرف (Ashraf, 1977) به نام Duplexisporites problematicus zone - Ischyosporites variegatus سن سازند کشف رود در برش سنجدک ژوراسیک میانی (باژوسین – باتونین) تعیین گردید. در برش سنجدک دو بیوزون Striatella seebergensis Range Zone و Contignisporites burgeri Range Zone به صورت محلی تعیین شد.

کلید واژه ها: خراسان رضوى