میکروفاسیس‌ومحیط‌رسوبی‌ سازندبهرام شرق ‌ناودیس‌هجدک(شمال‌کرمان)

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده نعیمه ذوالعلی- علی خردمند - علی آقانباتی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Facies and Depositional Environments of the Bahram Formation in East of Hojedk

Abstract:

The upper Devonian (Bahram Formation) is exposed in East of Hojedk area with

۳۰۷m thickness.

This formation includes fossilferous limestone and thin to the medium bedded dolomitic limestone with yellow colour with inter bedded shale and sandstone. Bahram formation overlays sibzar dolomite conformably and underlaid gradually with carboniferous strata limestones.

Field and microscopic studies led to recognize fourteen facies. They include one detrital facies and the rest are carbonate. These microfacies includes four facies groups (Beach, lagoon, Bar, and openmain environment).

This study show that the upper Devonian rocks in Hojedk region were deposited in carbonate platform. The vertical sequences of Bahram formation indicate four shallwing and coarsing upward cycles.

چکیده :
سنگهای دونین بالایی ( سازندبهرام) شرق ناودیس هجدک با ستبرای 307 متر رخنمون دارد. سازند بهرام در این منطقه شامل آهکهای خاکستری تیره فسیل دار، آهکهای دولومیتی زردرنگ متوسط تا نازک لایه در تناوب با شیلهای تیره و ماسه سنگ مشاهده می شود که به طور هم شیب و ناگهانی بر روی دولومیتهای سازند سیب زار قرار داشته و بطور تدریجی توسط آهکهای کربنیفر پوشیده می شود. بررسی های صحرایی و میکروسکوپی در این منطقه منجر به شناسائی 14میکروفاسیس گردیده است که مرکب از 1 میکروفاسیس تخریبی و بقیه کربناته می باشند این میکروفاسیس ها در چهار مجموعه رخساره ای قرار می گیرند و شامل مجموعه رخساره ای محیطهای ساحلی، لاگون، سد یا بارکربناته دریای باز می باشند. این مطالعات نشان میدهد که سنگهای دونین بالایی در منطقه مورد مطالعه در یک پلانفرم کربناته نوع رمپ نهشته شده است و ستون رخساره سنگهای دونین بالایی در این ناحیه نشانگر چهار سیکل رسوبی پس رونده به طرف بالا درشت شو است.

کلید واژه ها: کرمان