اطلس جامع الکترونیکی فرامینیفرا و طبقه بندی آنها

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده شهلا الله مددی - آرش ممبینی ابوالفتح
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Electronic atlas of Foraminiferal Genera and their classification

Shahla Allah madadi-Arash Mombeini.abolfath

Abstract:

Micropaleontological studies are the basis for geological mapping as well as identify petroleum bearing strata.

Limitations in oceans to various paleontological atlases of the world, created a need for providing an easy access to these information.

Advances in information technology and digitalization of data, along with the increase in electronic means and IT users, made the authors to provide a means for online access of geoscientists, especially geology students to micropaleontologic atlas of "Foraminiferal Genera and their classification" (R.Leoblich & H.Tappan, ۱۹۸۸ )

The developed soft ware has two search options and makes possible easy access to the pictures of the fossils as well as their descriptive attributes.

چکیده :

مطالعات میکروپالئونتولوژی پایه واساس تهیه نقشه های زمین شناسی ونیز تشخیص لایه های نفت خیز می باشند. محدودیت دستیابی به اطلس های مختلف فسیل شناسی ویا کمبود آنها در راستای کمک به مطالعات دقیق میکروپالئونتولوژی انگیزه ای برای رسیدن به این مهم گردید. با پیشرفت تکنولوژی اطلاعاتی ودیجیتالی شدن اطلاعات مکتوب ونیز افزایش ابزارهای الکترونیکی وکاربران IT سبب گردید که نگارندگان جهت دستیابی سریع، آسان و دقیق همه دانش پژوهان علوم زمین وبخصوص دانشجویان زمین شناسی اقدام به تهیه نسخه الکترونیکی اطلس میکروپالئونتولوژی
نمایند. نرم افزار تهیه شده دارای دو حالت جستجو بوده و دستیابی به تصاویر فسیل ها را همراه با توصیف آنها امکانپذیر ساخته است.

کلید واژه ها: سایر موارد