شناسایی واحد های سنگی پرکا مبرین – کامبرین – اردویسین – سیلورین ؟ در گستره ورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ علی حاجی - نو یافته های صحرایی

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده سیروس عباسی- اصغر انوری
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Abstract :

The purpose of the mapping project in the Alihaji region (scale ۱:۱۰۰۰۰۰)

was started in the spring of ۲۰۰۳. This region lies in the extreme north

west of Iran (latitude ۳۹,۰۰-۳۹,۵۰ , longitude ۴۴,۱۵- ۴۵,۰۰) and

bounded on the west by Turkey and on the north east by the Aras river . This area matched with maku quaderangle (scale ۱;۱۰۰۰۰۰) in the south. This sheet is part of Alborz-Azarbayjan zone . Among field geology in this area followed lithostratigraphies recognized:

-Precambrian rocks with red colour.

- Lower Paleozoic Formations with Cambrian ages contain:

- Barut Fm. With two lithostratigraphic units :

a: Dolomititic unit b: Sanostone and alternation of sandstonedolomite

-Conglomerate and volcanic unit (base of Lalun Fm. ) .

-Lalun Fm. (subarkosic and arkosic red sandstone ) .

-White sandstone (Top quartzite ).

-Mila Fm. That is subdivided to the two Members:

A: Dolomitic Member B: Thin bedded limestone

- Ordovician schist,phyllite, slate (equi. Of Lashkarak Fm. )

- ? Silurian volcanics.

چکیده :

ورقه زمین شناسی علی حاجی به مقیاس 1:100000 دارای مختصات جغرافیایی طولهای خاوری 44,15 – 45,00 و عرضهای شمالی 39,30 – 39,50 طبق تقسیمات کشوری در استان آذربایجان غربی جای دارد و از سمت جنوب به ورقه 1:100000 ماکو محدود میشود . این ورقه در زون زمین ساختی البرز - آذربایجان قرار دارد. در طی برداشت های صحرایی و تهیه نقشه زمین شناسی به مقیاس فوق واحدهای سنگ چینه ای زیر تشخیص داده شده اند :

- واحد سنگ چینه ای پرکامبرین با مشخصات چینه ای چرت های قرمز رنگ

- سازند های پالئوزوئیک زیرین به سن کامبرین عبارتند از :

-سازند باروت با دو رخساره مشخص :

a) واحد دولومیتی b) واحد ماسه سنگی و تناوب ماسه سنگ – دولومیت

- سازند لالون با دو رخساره سنگ شناسی :

(a واحد کنگلومرائی و ولکانیک ( قاعده سازند لالون ) (b واحد ماسه سنگی سازند لالون

- کوارتزیت سفید رنگ قاعده سازند میلا موسوم به کوارتزیت فوقانی ( Top quartzite )

- سازند میلا با دو عضو مشخص :

a) عضو دولومیتی میلا b) عضو سنگ آهک نازک لایه میلا

- واحد سنگ چینه ای هم ارز سازند لشکرک به سن اردویسین شامل شیست ، فیلیت ، اسلیت و نوارهائی از سنگ اهک

- واحد ولکانیکی سیلورین ؟

کلید واژه ها: سایر موارد